Onderzoeksrapport ‘De Cirkel is Rond’ gepresenteerd

Afgelopen dinsdag werd het onderzoeksrapport over het eerste jaar van het project ‘De Cirkel is Rond’ gepresenteerd aan bestuurders en managers van verschillende organisaties en de gemeente Breda. In 2018 is gestart met het project van Veilig Thuis en Safegroup Juzt dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen binnen verschillende werkprocessen.

Arthur Rijkers, onderzoeker bij GGD West-Brabant, heeft de inzet van ervaringsdeskundigen in het eerste uitvoeringsjaar (1 januari 2018 tot 1 februari 2019) geëvalueerd.

Het onderzoek kun je via deze link lezen. 

Ervaringsdeskundigen ontvangen 2e certificaat!

Gisterenmiddag ontvingen vijf ervaringsdeskundigen en twee mentoren van het project ‘De cirkel is rond’ hun 2e certificaat Ervaringsdeskundigheid. Met het afronden van deze 2e training start een nieuw pilotjaar van het project ‘De cirkel is rond’, waarbij betaalde ervaringsdeskundigen worden ingezet op het gebied van huiselijk geweld.

Overhandigen certificaten
Tijdens een lunchbijeenkomst werden, in aanwezigheid van een afgevaardigde vanuit de gemeente en professionals, de certificaten overhandigd door opleider Marjo Boer (LVSC-geregistreerd supervisor en opleider). Zij heeft de ervaringsdeskundigen middels een incompany training opgeleid. Persoonlijke ervaring wordt namelijk pas ervaringskennis als deze kan worden gedeeld, geanalyseerd, gereflecteerd en gekoppeld kan worden aan theorie.

Succesvol
Het project ‘De cirkel is rond’ is in januari 2018 gestart en inmiddels zijn de ervaringsdeskundigen betrokken bij 40 casussen. Met hun inzet, op basis van eigen ervaringen, kunnen zij cliënten handvaten geven om te leren omgaan met de situatie. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in cliëntondersteuning richting het stappen uit onveilige (gezins)situaties.

“In de samenwerking met professionals zit een enorme kracht”
Marjo de Keijzer, projectleider: “De inzet van ervaringsdeskundigen kon niet anders dan een verschil gaan maken. Ik zie, hoor en ervaar de mooie bijdrage die zij leveren aan het werk van Veilig Thuis en Juzt Safegroup. De inzet van ervaringsdeskundigheid daagt uit om op een nieuwe manier over het werk na te denken. In de samenwerking met professionals zit een enorme kracht; verschillende achtergronden, maar samen een enorme affiniteit voor cliënten in complexe, onveilige, huiselijk geweld situaties.”

Over het project ‘De cirkel is rond’
In januari 2018 is het project ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in
de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-
Brabant (Interventieteam) en Safegroup/Juzt (team Ambulant Wonen). Ervaringsdeskundigen, die de
ervaring van cliënt hebben en dit kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Zij kunnen bijdragen aan vermindering van het stigma en kunnen het perspectief en de belevingswereld van de cliënt voor de professionals duiden.

Voor professionals: tweedaagse training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

Mogelijk heeft u het al gemerkt maar de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld is per 1 januari 2019 verbeterd. Dat betekent dat er het nodige is veranderd in de stappen die een professional neemt bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

“Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?”

“Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?”

“Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?”

Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de tweedaagse Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen die kosteloos wordt aangeboden door Veilig Thuis West Brabant op 16 april en 7 mei. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training is modulair opgebouwd uit de aandachtsgebieden: huiselijk geweld breed, implementatie, steunen, adviseren, motiveren, communiceren, informeren en profileren. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale toolkit voor aandachtsfunctionarissen toegestuurd. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Tijdens de training ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode.

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen van: https://www.aandachtsfunctionarishuiselijkgeweld.nl/

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 april via een mail aan: voorlichting@veiligthuiswb.nl

Het betreft een open inschrijving waardoor professionals van verschillende organisaties aansluiten. De plaatsen zijn beperkt! 

Vernieuwde handelingsprotocol actief!

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig Thuis organisaties.

Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met Veilig Thuis biedt dit protocol het voordeel dat alle medewerkers van Veilig Thuis eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder inzicht hoe het samenspel tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt. Vanaf 01-01-2019 is het vernieuwde handelingsprotocol actief. De medewerkers van Veilig Thuis West-Brabant zullen in 2019  de nieuwe werkwijze zoals beschreven in handelingsprotocol zich eigen maken.

Het vernieuwde handelingsprotocol vindt u hier.

Veilig Thuis verbetert werkwijze

De 26 Veilig-Thuisorganisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal.

De belangrijkste veranderingen in de werkwijze zijn hier samengevat.

Ik maak het verschil!

Ik maak het verschil is het thema van de Week tegen Kindermishandeling.
Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. De week is van 19 tot en met 25 november 2018.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?
In Nederland groeien bijna 119.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Wat is het thema van dit jaar?
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil.
In Nederland wordt gemiddeld één kind per schoolklas mishandeld. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen, maar iedereen kan het verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben er voor een kind dat wordt mishandeld.

Door wie wordt de Week georganiseerd?
De Week startte in 2013 op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, eerst onder de naam de Week van Kinderen Veilig. Nadat de Taskforce zijn werkzaamheden in 2016 beëindigde, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen.

Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld

Artikel over ervaringsdeskundigheid/de cirkel is rond uit de Rucphense Bode.

Klik op onderstaande link:

Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld
 

 

Nieuwe afwegingskaders wet Meldcode bekend gemaakt

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. Vandaag, maandag 2 juli 2018, wordt bekend gemaakt hoe de afwegingskaders er uit gaan zien.

Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?
Alle professionals die vallen onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling hebben het recht situaties waarin zij ernstige vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Maar om gebruik te kunnen maken van dat recht, zullen zij de stappen van de wet Meldcode moeten doorlopen. De wet Meldcode beschrijft de stappen die elke professional moet doorlopen om tot een besluit te komen of er een melding gedaan moet worden, of dat zelf nog hulp geboden kan worden.

De huidige stappen van de Meldcode zijn:
Stap 1: In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Stap 2: Consulteren van een deskundig collega of Veilig Thuis
Stap 3: In gesprek met de cliënt over de signalen
Stap 4: Wegen van het geweld
Stap 5: Besluiten melden of zelf hulp organiseren.

Wat verandert er?
Een afwegingskader wordt aan stap 5 van de meldcode toegevoegd. Eerst moet aan de hand van het voor de beroepsgroep geldende afwegingskader besloten worden of tot een melding over gegaan moet worden. Daarna wordt besloten of men nog zelf in staat is hulp te blijven verlenen.

In de afwegingskaders wordt beschreven welke situaties acuut of structureel onveilig zijn. Hierdoor is heel duidelijk wat de norm van de beroepsgroep is om tot melden over te gaan.

Doel van de wet is om situaties waarbij het er echt toe doet eerder bij Veilig Thuis in beeld te krijgen. Maar ook om meer samen te werken.

De komende tijd gaan de Veilig Thuis organisaties en ook Veilig Thuis Noord Oost Gelderland aan de slag om de afwegingskaders in het werkproces te implementeren. Maar ook de organisaties die onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vallen krijgen de tijd om de afwegingskaders die voor hen gelden te implementeren en de medewerkers klaar te stomen voor het gebruik ervan.

Vanaf 1 januari 2019 zijn al die professionals verplicht om zo te werken.

Wil je weten hoe het afwegingskader er voor jouw werksoort eruit ziet? Kijk dan hier op de site van VWS:
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

 

Internationale dag tegen de ouderenmishandeling

De World Elder Abuse Awareness Day is in het leven geroepen door de Wereld Gezondheidsraad van de Verenigde Naties. De eerste WEAAD werd op 15 juni 2006 georganiseerd. De VN wil de wereld bewust maken van het feit dat er ouderenmishandeling bestaat en dat het uitgebannen moet worden. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Aandacht functionaris Ouderenmishandeling bij Veilig Thuis Gerda Nuiten: ‘Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, kinderen, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.’

Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Gerda Nuiten: ‘Door goede samenwerking met andere professionals, zoals bewindvoerders en mentoren is het mogelijk ouderenmishandeling te stoppen. Veilig Thuis heeft bijvoorbeeld een aanvraag mentorschap en bewindvoering gedaan in een situatie waar duidelijke signalen waren van financiële uitbuiting. Zowel Veilig Thuis als de betrokken ketenpartners zijn gehoord door de rechtbank. De rechter heeft een beschikking afgegeven voor bewindvoering en mentorschap. Die mijnheer woont nu veilig in een verpleeghuis.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl.