Landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating

In Nederland worden jaarlijks kinderen en jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen en stemmen niet in met het huwelijk.

Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland. Daarom voeren het ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating de campagne huwelijksdwang en achterlating in Nederland en daarbuiten. De campagne richt zich op jongeren en docenten in het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs en professionals van onder meer Veilig Thuis. Op sociale media campagne worden docenten opgeroepen signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen en hierover met leerlingen in gesprek te gaan. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de tips die het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en Achterlating voor professionals heeft ontwikkeld. Jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, worden opgeroepen erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen zij terecht bij Veilig Thuis (0800-2000). Voor jongeren is er informatiemateriaal beschikbaar en worden zij verwezen naar de website www.trouwentegenjewil.nl.

Jaarverslag 2017 – Veilig Thuis West-Brabant

Bekijk hier het jaar 2017 samengevat in cijfers.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Eerste ervaringsdeskundigen ernstig huiselijk geweld van start!

Vandaag ontvingen zes ervaringsdeskundigen van het project ‘De cirkel is rond’ hun certificaat Ervaringsdeskundigheid. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld. ’De cirkel is rond’ is een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup/Juzt.

Overhandigen certificaten
Tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid van o.a. Lieke Jansen, directeur-bestuurder Veilig Thuis West-Brabant en Gineke Kuin, beleidsadviseur gemeente Breda werden de certificaten overhandigd door opleider Marjo Boer, LVSC-geregistreerd supervisor. Zij heeft de ervaringsdeskundigen middels een incompany training opgeleid. Persoonlijke ervaring wordt namelijk pas ervaringskennis als deze kan worden gedeeld, geanalyseerd, gereflecteerd en gekoppeld kan worden aan literatuur.

Succesvolle start
De ervaringsdeskundigen zijn in 11 casussen gestart. Met hun inzet, op basis van eigen ervaringen met levens ontwrichtende situaties, kunnen zij cliënten handvatten geven om te leren omgaan met de situatie.

“We steunden en begrepen elkaar”
Ervaringsdeskundige (43 jaar): “Ik heb eerder deelgenomen aan een cursus voor vrouwen die ervaringen hadden met huiselijk geweld. Bij de cursus waren ‘normale’ vrouwen aanwezig, waarvan je niet zou vermoeden dat ze te maken hadden met huiselijk geweld. We steunden en begrepen elkaar. Dat hielp mij verder, mijn zelfvertrouwen nam toe. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor dit project mag werken. Door mijn kennis en eigen ervaringen te delen hoop ik anderen te kunnen helpen en huiselijk geweld als maatschappelijk probleem nog meer onder de aandacht te brengen.”

“Ervaringsdeskundigen zijn een bron van hoop”
Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een mooie ontwikkeling. Marjo de Keijzer, projectleider:Ik zie hen als een bron van hoop voor cliënten, zij zijn immers hét voorbeeld van dat herstel mogelijk is en dragen bij aan vermindering van het stigma. De ervaringsdeskundigen hebben mij laten inzien hoe zij gebukt zijn gegaan onder schaamte en hoe moeilijk het dan is om te delen wat er in je gezinssysteem aan de hand is. Ik veronderstel dat onze cliënten het contact met een ervaringsdeskundige op gelijkwaardiger niveau zullen ervaren.”

Over het project ‘De cirkel is rond’
In januari 2018 is het project Ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant (Interventieteam) en Safegroup/Juzt (team Ambulant Wonen). Ervaringsdeskundigen, die de ervaring van cliënt hebben en dit kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan vermindering van het stigma en kunnen het perspectief en de belevingswereld van de cliënt voor de professionals duiden.

Op 7 en 8 maart was ik bevoorrecht om een tweedaagse werkconferentie bij te wonen op Aruba

Doel van de werkconferentie ‘No Mas, No More’ was om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden te versterken en een stap verder te brengen. Ieder (ei)land heeft een delegatie samengesteld van professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de aanpak: beleidsmedewerkers, hulpverleners (opvang, jeugd, slachtoffers, artsen, maatschappelijk werk), politie en justitie en NGO’s. Zelf begeleidde ik een workshop over het vormen van een laagdrempelig meldpunt.

De delegatie uit Nederland kwam zeker niet alleen informatie brengen. We zijn verrijkt naar huis teruggekeerd met tal van ideeën.

Indrukwekkend was de presentatie van Ms.Joy Arnell over de effecten van orkaan Irma in relatie tot huiselijk geweld. Fantastisch was het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige die kracht en moed had gevonden. Treffend was het pleidooi van Dr. Glenda Simms om waarden en normen bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ronduit indrukwekkend waren de onderzoeksresultaten van Pr. Adele Jones naar huiselijk geweld.

De ideeën die voldoende draagvlak hadden, zijn vertaald in concrete acties die in 2018 opgepakt zullen worden. Dit heeft een mooie puzzel opgeleverd (zie plaatje)

Geïnspireerd door alle inzichten en gesprekken zijn collega Gerrianne Rozema van Sterk Huis en ikzelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben onze inzichten vertaald naar een wens om 5 topics in alle regio’s te adopteren.

Topic 1: bescherm het ongeboren kind.

Topic 2: jonge jongens en meisjes weten wat normaal en niet normaal is en kinderen groeien beschermd op.

Topic 3: Tieners en adolescenten zijn zich bewust van gevaren en weten waar ze moeten zijn voor hulp.

Topic 4: Mannen en vrouwen durven nieuwe keuzes te maken.

Topic 5: ouderen zijn in beeld en veilig.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief seksueel misbruik) hebben zeer ernstige gevolgen. In iedere levensfase komt het voor, heeft het geweld een eigen verschijningsvorm en vraagt een aanpak op maat. Privé geweld is een zaak & taak van ons allen!

Masha danki

Debbie Maas

 

Centrum Seksueel Geweld in januari van start

Mensen in de regio’s West- en Midden-Brabant die een situatie van seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen vanaf eind januari 2018 terecht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in het Amphia ziekenhuis in Breda. Het CSG biedt hulp aan mensen die slachtoffer zijn van aanranding of verkrachting. Binnen het CSG werkt een deskundig team met medische, psychologische en forensische expertise samen, zodat een slachtoffer snel en effectief geholpen wordt. Het is hierbij belangrijk dat slachtoffers zich binnen zeven dagen nadat het gebeurd is, melden.

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 geopend voor acute en specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting en is bereikbaar via 0800-0188 (gratis nummer) en www.centrumseksueelgeweld.nl. Op 26 januari 2018 wordt het centrum officieel geopend. Het centrum is het zestiende in Nederland, waarmee landelijke dekking is bereikt. Patrick van Lunteren, wethouder gemeente Breda: “De komst van het CSG is een mooie ontwikkeling. Voorheen moesten de slachtoffers meermalen hun verhaal doen bij achtereenvolgens artsen, verpleegkundigen, politie en hulpverleners. Met de komst van het CSG wordt dit sterk verminderd.” Het CSG is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en instellingen in de regio’s West- en Midden-Brabant. Het CSG bouwt voort op reeds bestaande samenwerking. De beide Veilig Thuisorganisaties coördineren deze aanpak en kennen een team seksueel geweld. Hierin worden gevallen van seksueel misbruik van kwetsbare doelgroepen besproken met zorg- en justitiepartners. Daarnaast wordt door de partners in de bestaande samenwerkingsverbanden hulp geboden in zowel acute als niet-acute zaken. Hans Kokke, wethouder gemeente Tilburg: “Met het Centrum Seksueel Geweld wordt een belangrijke stap gezet in de brede aanpak van ernstig geweld in de acute fase.”

In Midden- en West-Brabant werkt men aan een sluitende aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld, waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines samenwerken. Het centrum sluit mooi aan bij het Family Justice Center in de regio Hart van Brabant, voor gezinnen waarin sprake is van duurzame onveiligheid. In de regio West-Brabant is dat het Interventieteam Huiselijk Geweld. Het CSG komt met beiden in verbinding te staan.

 

Open huis tijdens de Week tegen Kindermishandeling

Tijdens de week tegen Kindermishandeling opent Veilig Thuis West-Brabant haar deuren aan de St. Ignatiusstraat 253 te Breda. Op werkdagen van 09.30-16.00 uur kunnen burgers en professionals binnenlopen met vragen over kindermishandeling en over de werkwijze van Veilig Thuis. De week is van 20 tot en met 26 november 2017.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Mensen denken bij geweld vaak aan blauwe plekken. Signalen kunnen echter ook minder opvallend zijn zoals schuw of angstig gedrag of juist pestgedrag vertonen. Vraag hoe het gaat en probeer een helpende hand toe te reiken’.

Wat is het thema van dit jaar?

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind en werk samen. Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week stimuleren we partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek. Debbie Maas: ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen een stem krijgen. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en zelf (zoveel mogelijk) mee te bepalen wat er gebeurd. Als kinderen Veilig Thuis bellen zullen we met hen kijken wat nodig is om veiligheid te creëren’.

 

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl Het adres is St. Ignatiusstraat 253 4817 KK Breda.

Open huis bij Veilig Thuis (20-24 november)

Tijdens de Week tegen de kindermishandeling (20-26 november) organiseert Veilig Thuis West-Brabant een open huis.

Burgers en professionals kunnen op werkdagen binnen lopen met vragen over kindermishandeling en over de werkwijze van Veilig Thuis.

Veilig Thuis West-Brabant is gevestigd aan de St. Ignatiusstraat 253 te Breda. De bezoektijden tijdens dit open huis zijn van 09.30 – 16.00 uur.

Wij maken er ‘nog steeds’ een punt van in Breda

 

Zeg ‘nee’ tegen grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

 In de week van 6 tot en met 12 november start de Bredase campagne: ‘Wij maken er een punt van in Breda’. Deze week valt samen met de nationale ‘Week van Respect’ en sluit hier goed op aan. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen maken een punt van grensoverschrijdend gedrag en roepen anderen op om er ook een punt van te maken.

Organisaties bewust maken
Dit jaar valt de campagne samen met de ‘Week van Respect’ waarbij jongeren bewust worden gemaakt van het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals ongewenst gedrag. “Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht blijft. Met de jaarlijks terugkerende campagne willen we bewustzijn creëren bij vrijwilligersorganisaties en sportclubs, hoe zij zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten als het toch misgaat. Samen maken we er ‘nog steeds’ een punt van in Breda.” Aldus Renée Sterk, adviseur bij Breda Actief.

Hoe maken organisaties en verenigingen er een punt van?
De campagne is gericht op het preventief handelen van een club of organisatie op het gebied van sociale veiligheid. Hoe zorg je voor een aanspreekcultuur, bewustwording en aandacht op dit thema. Het is van belang dat er een aanspreekcultuur ontstaat en dat iedereen weet welke stappen er gezet kunnen worden als er een incident voordoet. De focus daarbij is het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag.. Voor iedere organisatie zijn andere speerpunten belangrijk en in Breda probeert men de krachten te bundelen. Zo werken vijf hockeyclubs in Breda samen aan Sportiviteit en Respect én tekenen 16 voetbalclubs op 23 oktober een overeenkomst waarin zij laten zien samen te werken aan een veiliger sportklimaat in Breda! Sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen met de campagne door op de website en social media te laten zien dat zij ‘er een punt van maken in Breda’. Offline kunnen zij dit laten zien door via www.breda-actief.nl/sociale-veiligheid een poster te downloaden en op te hangen. Zo laten ze zien dat ze sociale veiligheid hoog op de agenda hebben staan en hiermee andere organisaties stimuleren en inspireren om hetzelfde te doen.

Samenwerking binnen Breda
De vijf Bredase partners Veilig Thuis, GGD West Brabant, Radar, CJG Breda en Breda Actief bieden samen ondersteuning en begeleiding aan verenigingen en organisaties om ermee aan de slag te gaan in de praktijk. Zij voeren samen deze campagne en heeft Radar het studententeam ‘So Far’ betrokken om mee te denken hoe het beste aandacht te genereren voor de campagne. Iedere partner heeft zijn eigen expertise, waardoor vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen op een zo goed mogelijke manier worden ondersteund. “Het is goed om intensief samen te werken met deze ketenpartners.” vertelt Renée; “We weten elkaar snel te vinden en dat maakt dat we organisaties en clubs steeds beter op maat kunnen versterken.”

Aanpassing meldcode

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast. Nu beslis je als professional in stap 5 of je meldt of zelf hulp biedt of organiseert. Straks neem je in stap 5 twee beslissingen: is melden noodzakelijk én welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren?

Bekijk hier onder andere het animatiefilmpje die in twee minuten uitlegt wat er precies verandert.

Bron: Augeo

 

15 juni 2017; Internationale dag tegen de ouderenmishandeling; je ziet het pas als je het gelooft!

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Adjunct directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Ik zie dat we in Nederland volop aandacht hebben voor kwetsbare kinderen. Uiteraard is dit goed. De kwetsbaarheid van ouderen wordt echter onderschat. Hoe moeilijk is het als je rekening wordt leeggeplunderd door diegene die je verzorgt en waar je van houdt? Hoe schrijnend is het als een oudere niet de zorg krijgt die zo hard nodig is? De kwetsbare positie van deze ouderen dient hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te komen!’

Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl