Vacature: casusregisseur

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste uitvoerend medewerker, cluster casusregie voor 32 uur per week vanaf 1 oktober.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster frontoffice, het cluster onderzoek en het cluster regie. De professional Veilig Thuis is onderdeel van een clusterteam dat wordt aangestuurd door een teamleider. Elk cluster kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties.
De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis behoort tot één van de taken van Veilig Thuis. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

De casusregisseur Veilig Thuis
Veilig Thuis kent twee vormen van regie: casusregie en procesregie. Veilig Thuis is op zoek naar professionals voor casusregie.

Casusregie wordt ingezet bij zaken waarbij partners geen ingang meer hebben bij gezinnen en ernstige onveiligheid en zorgmijdend gedrag geconstateerd wordt en/of waar specifieke expertise nodig is (ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, dreiging familiedrama en huisverboden).

De casusregisseur kenmerkt zich door het vermogen om rust te brengen en richting te geven in complexe risicovolle situaties. Hij/zij geeft sturing en is outreachend en volhardend in het organiseren en bewaken van de veiligheidsafspraken, zowel naar het cliëntsysteem als naar de samenwerkingspartners.

Belangrijkste taken

 • Je stelt aan de hand van de beschikbare gegevens uit de triage fase of na het onderzoek vast welke activiteiten leiden tot vermindering van risico voor de veiligheid van het gezin.
 • Je hebt hierover collegiaal of interdisciplinair overleg.
 • Je maakt afspraken met betrokken over hun aandeel bij het verminderen van de veiligheidsrisico’s.
 • Je voert de aan jezelf toebedeelde afspraken uit.
 • Je treedt op als eerst aanspreekbare voor alle betrokkenen (gezin, hulpverleners en anderen) en initieert en organiseert overleg tussen betrokkenen.
 • Je neemt op outreachende en volhardende wijze de verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen en houden van de veiligheid in (gezins)systemen waar sprake is van complex en risicovol huiselijk fysiek en/of emotioneel geweld en/of kindermishandeling door middel van het maken van veiligheidsafspraken. Je stelt in overleg met de andere hulpverleners en het gezin een breed, samenhangend VH plan en herstelplan op.
 • Je organiseert een afgestemd hulpaanbod aan de hand van het veiligheidsplan gericht op herstel voor alle betrokkenen bij het (gezins)systeem.
 • Je verzoekt de inbreng van de casus in Kr8Kollektief/onderzoek RvdK indien de resultaten in het vrijwillig kader achterwege blijven.
 • Je controleert of alle gemaakte afspraken uitgevoerd worden, onderzoekt eventuele belemmerende factoren en neemt daarbij passende maatregelen.
 • Wanneer de situatie veilig en overzichtelijk is sluit je de casusregie af met een overdracht aan een ketenpartner.
 • Je organiseert multidisciplinair overleg met relevante partijen inzake casussen die onduidelijk zijn of vastlopen.
 • Je zit dit overleg voor en draagt zorg voor een efficiënt en effectief overleg.
 • Je bewaakt de afspraken voortkomend uit dit overleg en regelt de daaruit voortkomende randvoorwaarden.
 • Je bespreekt de casuïstiek waarbij de inbreng en expertise van alle ketenpartners in samenhang gebracht worden en benut worden ten behoeve van het hulpverleningsplan.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de ketenafspraken.
 • Je biedt procesondersteuning tijdens het overleg zodat effectieve samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.
 • Je signaleert in overleg met de ketenpartners en de casusregisseur stagnatie van  de hulpverlening. Je stuurt zodanig dat samenwerkingsafspraken alsnog gerealiseerd worden.
 • Je bewaakt de consistente invulling en uitvoering van de rollen van de ketenpartner en casusregisseur.
 • Je signaleert knelpunten c.q. verbeterpunten in de aanpak in algemene zin.
 • Je organiseert themabijeenkomsten voor deelnemers van het overleg ter verdieping van de kwaliteit in de aanpak.

  Vereiste competenties

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
 • SKJ geregistreerd.
 • Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
 • Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen Stichting Veilig Thuis. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

De procedure
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Inge Peters, teamleider bij Veilig Thuis. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466. De vacature is ook intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal de interne kandidaat voorrang hebben.

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op vrijdag 20 september 2019.

Stuur uw gemotiveerde reactie met CV voor 13 september 2019 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.