Tag Archief van: Blog

Doel van samenwerking Veilig Thuis en justitiepartners

Deze ochtend vindt er een werkbijeenkomst plaats in Amersfoort over samenwerking Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Reclasseringspartners en Raad voor de Kinderbescherming. Vooraf is een bestuurlijk overleg gepland als aftrap. Mij is gevraagd om vanuit het ondersteuningsteam waarin de organisaties samen met VNG vertegenwoordigd zijn iets te vertellen over het belang van samenwerking.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is niet belegd bij 1 partij maar vraagt inzet van de gehele maatschappij. Het OM, politie, RvdK, Reclassering en Veilig Thuis organisaties leveren ieder vanuit eigen rol, taakopvatting en bevoegdheden een bijdrage.

We constateren dat inzet zonder samenhang niet genoeg effect heeft. Dit blijkt uit de vele doden die jaarlijks te betreuren zijn maar ook vanuit de kennis aangaande complexiteit van deze problematiek die vaak van generatie tot generatie wordt doorgegeven.

We moeten de handen ineenslaan want we hebben hetzelfde doel; duurzame veiligheid creëren bij gezinnen en kwetsbaarheid verminderen. We willen toewerken naar effectieve betekenisvolle interventies. Want soms is oplegging van een agressieregulatie programma meer effectief dan een taakstraf en dient de toezichthouder ook te bezien of veiligheid van partner en kinderen geborgd is. Ook dient Veilig Thuis bij de taxatie van gevaar nauw samen te werken met de politie om het proces van sporen veiligstellen of bruikbaar verhoor niet te verstoren. Dit zijn enkele voorbeelden maar er is nog zoveel meer te verbinden voor optimaal resultaat. Ons pleidooi is om medewerkers in de regio’s in staat te stellen om vanuit een lerende context de zoektocht naar betekenisvolle interventies aan te gaan. Dit vraagt bestuurlijk contact, commitment en een ambitieuze agenda. Aan de slag!

Samenwerking met de strafrechtketen

In vergelijking met vorige jaren zie ik een enorme vlucht in samenwerking met de strafrechtketen. Een prachtige ontwikkeling van focus op straffen naar een bijdrage leveren aan een maatschappelijke baat.

Het belang van samenwerking wordt steeds meer gevoeld en in de praktijk ervaren. Er zijn tal van initiatieven zoals het samenwerkingsmodel Openbaar Ministerie, Politie en Veilig Thuis. Ook zijn er steeds meer netwerken straf en zorg landelijk en in regio’s actief om betekenis te geven aan een integrale aanpak. Donderdag 9 februari 2017 wordt de dag van de strafrechtketen georganiseerd wat gaat over maatschappelijke uitdagingen voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Hoe mooi is het dat Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis samen een workshop verzorgen over onze waarde gedreven samenwerken binnen ons netwerkverband. Vol passie zal ik die dag met mijn collega netwerkpartners uitdragen hoe zinvol samenwerking is en welke slagen we hiermee willen gaan maken met als doel om anderen te inspireren en slimme tips mee te nemen voor onszelf. Ik heb er zin in.

Debbie Maas

Nieuw jaar, nieuwe ideeën

Ik merk dat de start van het nieuwe jaar weer frisse ideeën brengt. Het bruist en borrelt binnen het sociale domein.

Gemeenten en partners starten 2017 met initiatieven om samenwerking te bevorderen en de keten efficiënter in te richten en effectiever te maken. Deze brainstormsessies genereren veel energie merk ik. Omdat we voor de hele regio West-Brabant werken, heb ik het genoegen om kennis te nemen van vele ideeën. Gelukkig zie ik een trend, namelijk dat samenwerking meer lokaal ingebed wordt en een gezamenlijk proces naar eenheid van taal en effectiviteit wordt gezocht. Mooi om daar een onderdeel van uit te maken maar ook een kritische luis in de pels te zijn. Overal waar ik kom vraag ik naar de visie van de ervaringsdeskundigen. We willen meer praten met gezinnen in plaats van over. Laten we niet alleen keukentafelgesprekken voeren hoe het gaat….. maar ook gezinnen aan de tekentafel vragen in het kader van doorontwikkeling van hulp- en dienstverlening.

Binnen Veilig Thuis West-Brabant hebben we dit voornemen ook uitgesproken. Doorontwikkeling of wijziging van werkwijzen vraagt een check naar nut en noodzaak bij onszelf, onze partners en gezinsleden met ervaring. We willen graag betekenisvol werken. Samen werken aan Veilige thuissituaties.

Debbie Maas

Tijd om terug te blikken

Ten tijde dat ik deze blog schrijf is het jaar 2016 bijna om. Tijd om terug te blikken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling waren onderwerpen die veelvuldig op de politieke en maatschappelijke agenda stonden. Terecht natuurlijk. Een bijzonder moment was de hoorzitting over de aanscherping van de Wet Meldcode in de Tweede Kamer. Net zo bijzonder waren de vele werkbezoeken van burgemeesters en wethouders uit West-Brabant aan Veilig Thuis. Bij deze werkbezoeken stond de praktijk centraal. Medewerkers vertelden met passie hoe zij werken aan onze missie; duurzaam stoppen van geweld.

Deze passie vraagt respect. Werken bij Veilig Thuis is zeer betekenisvol maar ook veeleisend. Medewerkers wandelen binnen bij zeer schrijnende situaties zonder te oordelen maar zoveel mogelijk samen met de gezinsleden veiligheid terug te brengen. De medewerkers van Veilig Thuis dienen echter ook doorlooptijden in acht te nemen en rapportages op orde te hebben. De veelzeggende brieven en tekeningen die kinderen maken om hun ouders duidelijk te maken dat het bij hen thuis echt niet oké is zijn verdrietig maar ook indrukwekkend. Hoe mooi is het als Veilig Thuis de kinderen een stem geeft. Daarnaast hebben we mooie staaltjes van samenwerking meegemaakt met partners als politie, jeugdprofessionals, ziekenhuizen, (ouderen)verzorgers etc etc. Last but not least kijken we terug op prachtige verdiepingsbijeenkomsten over de Meldcode, loverboys, eerdreiging, ouderenmishandeling/financiële uitbuiting waar vrijwilligers en professionals massaal op af kwamen voor kennisdeling en om samenwerking voor de toekomst nog beter te stroomlijnen.

Op naar 2017. Een jaar waarin we verwachten dat de (integrale) toegang van gemeenten een prominente plek krijgt in het sociaal domein en burgers beter de weg naar hulp zullen vinden. Veilig Thuis zal zijn bijdrage blijven leveren aan het stoppen en voorkomen van geweld. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen.

Debbie Maas

Conferentie ontspoorde mantelzorg-ouderenmishandeling

29 november heeft Veilig Thuis West-Brabant samen met Stichting Mentorschap West-Brabant een conferentie georganiseerd over ontspoorde mantelzorg – ouderenmishandeling. Ons doel is om tot gezamenlijke actie te komen!

We zien ontzettende schrijnende situaties. Een mevrouw van 85 wordt aangetroffen in haar huis met een jas aan. gas en licht zijn afgesloten omdat haar nicht haar rekening volledig heeft leeg geplunderd. Ongelofelijk dat dit gebeurd en nog wel door iemand die je vertrouwt en nodig hebt. We horen ook voorbeelden van overbelaste mantelzorgers. Vanuit de workshops wordt duidelijk dat acties echt leiden tot stoppen van geweld. Soms is verlichting van mantelzorg het antwoord maar voor andere situaties is bewindvoering en mentorschap nodig.

Fantastisch om te zien wie aanwezig is vandaag; rechtbank, mentoren, banken, bewindvoerders, notarissen, politie, gemeenten, professionals van (zorg)instellingen, thuiszorg, vrijwilligers en nog meer…

Stichting Mentorschap en Veilig Thuis hebben met elkaar een intentieverklaring getekend met de belofte samenwerking te verstevigen in 2017 om ouderenmishandeling duurzaam een halt toe te roepen. We roepen andere instellingen op om met ons mee te doen.

Aan de slag!

 

Debbie Maas

Rondetafelgesprek verbetering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt in het nieuws, zal de staatssecretaris in het AO van 12 oktober pleiten voor de aanscherping van de Meldcode.

De voorstellen van de Staatssecretaris van VWS n.a.v. de adviezen van de heer Sprokkereef ter verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zullen volgens het Netwerk Veilig Thuis (VT) daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de praktijk. De voorstellen passen ook bij de adviezen die het Netwerk VT in de voorbereiding heeft gegeven. Het zal echter aankomen op goede uitvoering. Dat vraagt een uitstekende voorbereiding en extra investeringen. Het Netwerk VT geeft nadrukkelijk aan graag intensief betrokken te willen worden.

De vaste commissie van VWS heeft een rondetafelgesprek gearrangeerd met diverse vertegenwoordigers uit het veld, inclusief ervaringsdeskundigen om te spreken over het advies van de commissie Sprokkereef. Ik verwacht een krachtig debat vanuit de inhoud geredeneerd. Dit gaat de verdere uitwerking ongetwijfeld verder helpen.

Namens het netwerk Veilig Thuis zal ik onze standpunten verwoorden. Ik kijk ernaar uit.

Debbie Maas

Logo Veilig Thuis WB

Verbetering aanpak seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking

Donderdag 22 september 2016 vond in samenwerking met de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, gemeenten en Veilig Thuis Midden- en West-Brabant een inspirerende werkconferentie plaats.

De aanpak van seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking was het topic. Aafke Scharloo, lid van de Taskfoce en klinisch psycholoog gaf een vlammend betoog waarin zij pleit voor DOEN. Zo is het vanuit de wetenschap aangetoond dat deze groep 60% kans heeft om slachtoffer te worden van misbruik. Dienen we niet structureel te screenen bij kinderen met een beperking?

Maaike van de Graaf GGD Rotterdam vertelde over de ontwikkelingen in Rotterdam. Duidelijke boodschap is om samen met gemeenten en ketenpartners dit thema als prioriteit te labelen en op te pakken.

Tot slot vond er een verkenning plaats voor doorontwikkelingen in de regio’s Midden- en West-Brabant met partners die dagelijks werken met de doelgroep. Kritische aandachtspunten en goede suggesties heeft voer gegeven voor doorontwikkeling in onze regio’s. Geïnspireerd en gemotiveerd werken we al en het draagvlak voor meer samen doen zal in de toekomst tot nog meer betekenisvolle inzet leiden.

Debbie Maas

Samenwerking huisartsen en Veilig Thuis is ontzettend belangrijk

Graag wijs ik u op bijgaand interview in Augeomagazine waarin het belang van samenwerking tussen huisartsen en Veilig Thuis aan de orde wordt gesteld.

Het is een eerlijk verhaal waarin dilemma’s in tijd ook een rol speelt. Een voorbeeld van een casus illustreert hoe waardevol samen optrekken kan zijn. We hopen dat dit artikel bijdraagt aan een verstevigde band tussen huisartsen en Veilig Thuis.

Lees hier het interview.

Debbie Maas

It’s simple not easy

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het essentieel om kinderen een centrale plek te geven.

De medewerkers van Veilig Thuis spreken kinderen dan ook zoveel mogelijk. Met de kinderen wordt een inventarisatie gemaakt worden van de thuissituatie. Kindermishandeling is vaak een syndroom van geheimhouding. Daarnaast zijn kinderen geneigd zichzelf de schuld te geven van de problemen thuis. Nicki Weld en Maggie Greening hebben de Drie Huizen ontwikkeld om tijdens gesprekken met kinderen te gebruiken. Het is een tool waarin het huis van de zorgen, het huis van de leuke dingen en het droomhuis wordt getekend met de kinderen. Hier komen de drie kolommen van het framework van Signs of Safety (Andrew Turnell), dat met de volwassenen gebruikt wordt, terug.
We horen schrijnende maar ook mooie dingen van kinderen. De puurheid van hun ervaring en wensen kan soms echt een openbaring zijn voor ouders en de geweldscirkel doorbreken en veiligheid creëren. Daar doen we het voor (simple not easy).

Fictieve casus via dejeugdengezinsbeschermers.nl

– Debbie Maas

Aanscherping Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland hebben de maatschappelijke opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling in onze samenleving effectief aan te pakken.

De relatief jonge wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2013) heeft hierbij al zichtbaar zijn vruchten afgeworpen. De Meldcode is steeds meer onder de aandacht bij de betrokken organisaties, waaronder sociale wijkteams, onderwijs en specialistische zorg en overal in Nederland zijn de adviezen en meldingen bij Veilig Thuis toegenomen.

De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, Augeo en de VVD-fractie in de Tweede Kamer zijn van mening dat er nog onvoldoende mishandelde kinderen in beeld zijn bij Veilig Thuis en zij pleiten voor een aanscherping van de wet Meldcode met een registratieplicht.

Is registratieplicht het juiste middel om de doelstelling te bereiken?
De voorgestelde registratieplicht –al dan niet op basis van criteria- veronderstelt dat er bij Veilig Thuis meer kwetsbare kinderen in beeld komen door het registreren van persoonsgegevens. Vanuit de gedachte dat veiligheid vergroot moet worden is dit logisch, immers meer kans op ‘match’ en zicht op risico’s. Veilig Thuis ziet echter een belangrijke keerzijde.

Keerzijde aan registratieplicht
De Meldcode in de huidige vorm voorziet in de transformatiegedachte. De professional is verantwoordelijk om bij signalen van geweld stapsgewijs de signalen te objectiveren, te bespreken met de betrokkenen en na weging te besluiten of er wel of niet overgegaan wordt tot melding. De Meldcode wordt gewaardeerd en geeft houvast. Het is helder waar verantwoordelijkheden belegd zijn.

Met de komst van een registratieplicht ontstaan er mogelijk meer matches in informatie, echter voorziet Veilig Thuis een aantal wezenlijke knelpunten die eveneens een effect hebben op veiligheid binnen gezinnen en kinderen:

Een groter risico op verwarring voor professionals. Wat is het verschil tussen een melding en een registratie en wie is verantwoordelijk voor de opvolging?;
Het ontstaan van hoogdrempeligheid met betrekking tot contact met Veilig Thuis voor professionals om redenen van –verondersteld- verlies van vertrouwensrelatie en beroepsgeheim;
Algehele registratie kan demotiverend werken bij gezinnen en daardoor ook voor professionals die geacht worden om de betrokkenen te informeren over de registratie;
Bewezen impact van een meldplicht heeft mogelijk hetzelfde effect bij de invoering van de registratieplicht, zoals een hausse aan casuïstiek waardoor het scherpe zicht op aard en ernst verloren kan gaan. Daarnaast bestaat de kans dat de verantwoordelijkheid voor casuïstiek eenzijdig bij de registrerende partij wordt belegd;
Een organisatorisch knelpunt bij Veilig Thuis kan zijn dat de capaciteit meer door administratieve taken wordt opgeslokt in plaats van een effectieve inzet door maatschappelijk werkers op het waarborgen van veiligheid. Dit ook met het oog op de huidige wachtlijsten die tevens samenhangen met kennis en kunde in het voorliggend veld en wachtlijsten bij 2e lijnsorganisaties.

Omwille van de complexiteit van deze veiligheidsvraagstukken verzoekt Veilig Thuis de Tweede Kamer om bovenstaande zorgvuldig in overweging te nemen. De sector Veilig Thuis doet een actief aanbod in de aanscherping van de Meldcode zowel door participeren in experimenten als door expertise en deskundigheid beschikbaar te stellen waardoor geweld bij gezinnen eerder wordt gezien en interventies worden ingezet. We zullen de komende maanden de dialoog aangaan met maatschappelijke organisaties en de politiek.

Debbie Maas