Vacature: Lid Raad van Toezicht

In verband met een vacature zijn zowel Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda e.o.), Stichting Stemo als ook Stichting Veilig Thuis West-Brabant op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

SMO Breda e.o. wil dak- en thuislozen het beste bieden door met ondersteuning van professionele medewerkers aan hun herstel te werken. Zij ondersteunen de cliënten zodat zij weer in staat zijn zo maximaal mogelijk en als het kan zelfstandig te participeren in de samenleving. Het programma bekend onder het label ‘ik wil meedoen’ wordt aangeboden op de woonlocaties en in Talentenfabriek de Faam. De panden waarin de zorg van SMO Breda e.o. wordt aangeboden zijn ondergebracht in een aparte stichting STEMO. SMO Breda biedt dit aanbod voor 10 regiogemeenten.

Per 1 januari 2015 zijn in Nederland door een samenvoeging van de voormalige Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk Geweld de Veilig Thuis organisaties tot stand gekomen. Veilig Thuis is een meld- en adviespunt waarbij mensen terecht kunnen als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis West Brabant vervult deze taak voor de 16 West-Brabantse gemeenten. Veilig Thuis West-Brabant betreft een zelfstandige stichting die bij SMO Breda is aangehaakt.

De Raad van Toezicht van zowel de SMO Breda e.o., Stemo als ook de Stichting Veilig Thuis West-Brabant bestaat uit 5 leden. Er is sprake van een personele unie in bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar en doorgaans van 17.00 – 20.30 uur.
Extra taken zoals bijvoorbeeld zitting in de commissies financiën, kwaliteit en veiligheid en remuneratie en de contacten met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad worden onderling verdeeld.

Voor de onderwerpen die in 2018 in de Raad van Toezicht zijn besproken verwijzen wij u naar het jaardocument 2018 welke u op www.ikwilmeedoen.nl en www.veiligthuiswb.nl kan vinden.

Profiel vacature lid Raad van Toezicht:

• Kennis en ervaring bij voorkeur in een actuele verantwoordelijke positie in het publieke domein op het gebied van de gemeentelijke overheid of justitie/politie/veiligheid;
• Affiniteit met de missie, doelstelling en kernwaarden van de te onderscheiden stichtingen;
• In staat om vanuit een helikopterview een toetsende rol te vervullen. En met behoud van relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als stichting stellen;
• Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en een klankbordrol te vervullen;
• Voldoende beschikbaarheid;
• De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in haar samenstelling.

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Reacties gaarne uiterlijk voor 24 juni a.s. richten aan: Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht, Dhr. R. Stam per e-mail naar sollicitatie@smobreda.nl
Selectiegesprekken vinden plaats op 4 en 11 juli 2019.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder
L. Jansen van SMO Breda e.o. en Stichting Veilig Thuis West-Brabant. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 076 7820103