Vacature: Teamleider

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een teamleider voor 36 uur per week

We zijn op zoek naar een proactieve, resultaatgerichte en flexibele leidinggevende die in staat is de organisatiedoelstellingen en de teamdoelstellingen operationeel te vertalen. Deze vertaling is enerzijds gebaseerd op het halen van onze wettelijke targets en anderzijds op het stimuleren en motiveren van het zelf organiserend vermogen en het eigenaarschap van onze medewerkers. We vragen dan ook van de leidinggevende het vermogen tot inspireren, kaderen en werken vanuit vertrouwen in het vakmanschap van de teamleden. Dit vraagt dus om een coachende leiderschapsstijl.
Je bent een verbinder, zowel in- als extern. Je onthoudt namen en gezichten. Je bent op de hoogte van onderwerpen, die medewerkers bezig houden en je gaat eventueel lastige gesprekken niet uit de weg. We zoeken iemand die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en in een organisatie die continu in ontwikkeling is.
Hoewel de basis staat, zijn we in een voortdurend verbeterproces, zowel intern als in relatie tot de gemeenten en ketenpartners in onze omgeving. Dit alles betekent een spanningsveld met het verandervermogen van de mensen en de organisatie. Een ware uitdaging waar wij gezamenlijk voor staan.

Waarvoor word je aangenomen?

In onze jonge, lerende organisatie kan het er hectisch aan toe gaan. Als teamleider faciliteer je de randvoorwaarden van je medewerkers en draag je zorg voor een evenwichtige teamsamenstelling. Je maakt de vertaling van strategie naar uitvoering door onder andere het borgen van beleid en werkprocessen. Daarnaast ben je verantwoordelijk genoeg om van tijd tot tijd met een losse sfeer om te kunnen gaan. Je geeft integraal leiding aan de ontwikkeling van het primaire proces binnen het team.

 • Samen met je collega’s en medewerkers bouw je aan een missie- en waarden gedreven cultuur, je schept randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen de organisatie en je faciliteert de teams om de organisatiedoeleinden te kunnen bereiken. Je biedt heldere kaders en bent in staat om het zelf oplossend vermogen te vergroten binnen het team.
 • Je bewaakt de uitvoering en stuurt daar waar nodig of gewenst bij.
 • Je realiseert een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
 • Je schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen, neemt verantwoordelijkheid voor het versterken van de groepsprocessen en bewaakt de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen en tussen de organisatieonderdelen.

 

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)

De teamleider is hiërarchisch gepositioneerd onder de adjunct-directeur.

Functie-eisen

 • Een relevante HBO(+) opleiding, aangevuld met een managementopleiding.
 • Kennis van de sector en de daarbij betrokken keten.
 • Kennis van managementtechnieken en bedrijfsvoering zorg en welzijn.
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen de sector.
 • Meerdere jaren ervaring als (integraal) leidinggevende in een vergelijkbare context.

Competenties

 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken en neemt, na medewerkers gehoord te hebben, besluiten op basis van feiten (peiling, onderzoek).
 • Stressbestendig en doortastend waar nodig.
 • Komt met adequate en creatieve oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen maar probeert vooral coachend aan te sluiten bij de oplossingen die de teams zelf bedenken.
 • Bouwt op alle niveaus passend binnen de functie relaties op en onderhoudt deze effectief. Stelt anderen op hun gemak en bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten.
 • Stuurt en coördineert werkzaamheden van zichzelf en anderen.
 • Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
 • Stimuleert en bevordert onderlinge communicatie en verhoudingen. Zet communicatie effectief in, teneinde interesse te wekken, meningen te beïnvloeden of gedrag te sturen.
 • Ondersteunt de ontwikkelbehoeften van medewerkers en bevordert de ontwikkelactiviteiten. Vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie naar ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Handelt besluitvaardig.
 • Spreekt helder de verwachtingen over het functioneren uit en geeft hier opbouwende feedback op.

Het aanbod

Salaris conform CAO Jeugdzorg, schaal 11 maximaal € 4.707,94 op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Werkdagen worden in overleg vastgesteld.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis of met Margo van der Brugge, teamleider bij Veilig Thuis, bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 40 en 41.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.
De vacature staat gelijktijdig in- en extern uit.

 

Interesse?

Voldoe je aan het profiel en heb je interesse, stuur dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor
24 september 2019, uitsluitend per e-mail, een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.

Vacature: casusregisseur

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste uitvoerend medewerker, cluster casusregie voor 32 uur per week vanaf 1 oktober.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster frontoffice, het cluster onderzoek en het cluster regie. De professional Veilig Thuis is onderdeel van een clusterteam dat wordt aangestuurd door een teamleider. Elk cluster kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties.
De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis behoort tot één van de taken van Veilig Thuis. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

De casusregisseur Veilig Thuis
Veilig Thuis kent twee vormen van regie: casusregie en procesregie. Veilig Thuis is op zoek naar professionals voor casusregie.

Casusregie wordt ingezet bij zaken waarbij partners geen ingang meer hebben bij gezinnen en ernstige onveiligheid en zorgmijdend gedrag geconstateerd wordt en/of waar specifieke expertise nodig is (ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, dreiging familiedrama en huisverboden).

De casusregisseur kenmerkt zich door het vermogen om rust te brengen en richting te geven in complexe risicovolle situaties. Hij/zij geeft sturing en is outreachend en volhardend in het organiseren en bewaken van de veiligheidsafspraken, zowel naar het cliëntsysteem als naar de samenwerkingspartners.

Belangrijkste taken

 • Je stelt aan de hand van de beschikbare gegevens uit de triage fase of na het onderzoek vast welke activiteiten leiden tot vermindering van risico voor de veiligheid van het gezin.
 • Je hebt hierover collegiaal of interdisciplinair overleg.
 • Je maakt afspraken met betrokken over hun aandeel bij het verminderen van de veiligheidsrisico’s.
 • Je voert de aan jezelf toebedeelde afspraken uit.
 • Je treedt op als eerst aanspreekbare voor alle betrokkenen (gezin, hulpverleners en anderen) en initieert en organiseert overleg tussen betrokkenen.
 • Je neemt op outreachende en volhardende wijze de verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen en houden van de veiligheid in (gezins)systemen waar sprake is van complex en risicovol huiselijk fysiek en/of emotioneel geweld en/of kindermishandeling door middel van het maken van veiligheidsafspraken. Je stelt in overleg met de andere hulpverleners en het gezin een breed, samenhangend VH plan en herstelplan op.
 • Je organiseert een afgestemd hulpaanbod aan de hand van het veiligheidsplan gericht op herstel voor alle betrokkenen bij het (gezins)systeem.
 • Je verzoekt de inbreng van de casus in Kr8Kollektief/onderzoek RvdK indien de resultaten in het vrijwillig kader achterwege blijven.
 • Je controleert of alle gemaakte afspraken uitgevoerd worden, onderzoekt eventuele belemmerende factoren en neemt daarbij passende maatregelen.
 • Wanneer de situatie veilig en overzichtelijk is sluit je de casusregie af met een overdracht aan een ketenpartner.
 • Je organiseert multidisciplinair overleg met relevante partijen inzake casussen die onduidelijk zijn of vastlopen.
 • Je zit dit overleg voor en draagt zorg voor een efficiënt en effectief overleg.
 • Je bewaakt de afspraken voortkomend uit dit overleg en regelt de daaruit voortkomende randvoorwaarden.
 • Je bespreekt de casuïstiek waarbij de inbreng en expertise van alle ketenpartners in samenhang gebracht worden en benut worden ten behoeve van het hulpverleningsplan.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de ketenafspraken.
 • Je biedt procesondersteuning tijdens het overleg zodat effectieve samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.
 • Je signaleert in overleg met de ketenpartners en de casusregisseur stagnatie van  de hulpverlening. Je stuurt zodanig dat samenwerkingsafspraken alsnog gerealiseerd worden.
 • Je bewaakt de consistente invulling en uitvoering van de rollen van de ketenpartner en casusregisseur.
 • Je signaleert knelpunten c.q. verbeterpunten in de aanpak in algemene zin.
 • Je organiseert themabijeenkomsten voor deelnemers van het overleg ter verdieping van de kwaliteit in de aanpak.

  Vereiste competenties

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
 • SKJ geregistreerd.
 • Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
 • Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen Stichting Veilig Thuis. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

De procedure
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Inge Peters, teamleider bij Veilig Thuis. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466. De vacature is ook intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal de interne kandidaat voorrang hebben.

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op vrijdag 20 september 2019.

Stuur uw gemotiveerde reactie met CV voor 13 september 2019 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn per direct op zoek naar twee vertrouwensartsen en/of ANIOS om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar.

Waarvoor word je aangenomen?
Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied richting de organisatie, medewerkers, jongeren, kinderen en/of het gezinssysteem en binnen het (individuele) medisch plan van aanpak. De vertrouwensarts en/of ANIOS wordt betrokken bij alle overige meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties en bevordert de communicatie met anderen in het systeem ten einde de situatie te verbeteren.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De vertrouwensarts en/of ANIOS ontvangt hiërarchisch leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. De vertrouwensarts en/of ANIOS geeft zelf geen leiding. De ANIOS werkt onder supervisie van een vertrouwensarts.

Uitvoerend werk
• Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van het kind/de jongere door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/of informatie van derden.
• Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/de jongere bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent.
• Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
• Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten en, voor zover geïndiceerd, het instellen van een medicamenteuze behandeling, in het medisch hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van het geplaatste kind/de jongere.
Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

• Je bewaakt de algehele gezondheidstoestand, medische problematiek en de behandeling tijdens de uitvoering van het medisch plan van aanpak.
• Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
• Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
• Je evalueert het medische plan van aanpak en initieert een eventueel vervolgtraject.
• Je beheert de inventaris, medicamenten en onderzoeksmateriaal.
• Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
• Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
• Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in-en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
• Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in-en externe werkgroepen.
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en training op het eigen expertisegebied.
• Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.
• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen
Kennis en opleiding:
– Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
– Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
– Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

Ervaring:
– Ervaring als vertrouwensarts en/of ANIOS.

Registratie:
– Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
– Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.
– Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK.

Kerncompetenties
– Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.
– Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.
– Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.
– Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.
– Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
– Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis West-Brabant. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Voor een vertrouwensarts geldt salarisschaal 12 en voor een ANIOS geldt salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.