Vacature: Procesregisseur

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een procesregisseur voor 32 uur per week voor de regio Bergen op Zoom/Markiezaten.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een viertal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster ondersteuning, het cluster onderzoek, het cluster casusregie en het cluster procesregie. De Procesregisseur Veilig Thuis wordt aangestuurd door de adjunct-directeur.

De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis behoort tot één van de taken van Veilig Thuis. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden (avond en nacht).

De functie
Je wordt ingezet vanuit Veilig Thuis op het faciliteren van de ketenpartners bij het samenwerken rondom hoog risico casuïstiek of specifieke vormen van geweld waarbij het toevoegen van expertise van Veilig Thuis gewenst is. Je coördineert multidisciplinaire overleggen waarbij organisaties vanuit zorg en straf gericht zijn op het ontwikkelen van samenhangende veiligheidsplannen.

Je krijgt als specifiek aandachtsgebied Ouderenmishandeling en crisisopvang. Samen met de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling van Veilig Thuis ga je het samenwerkingsproces met partners als banken, Rechtbank, mentoren, etc. verder vormgeven. Samen met ketenpartners, die betrokken zijn bij de crisisopvang rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, evalueer je de samenwerking, stuurt bij en heb je een signalerende rol.

Taken
Je bevordert de samenwerking in de keten
• Je initieert samenwerkingsafspraken en bewaakt de kwaliteit van de ketenafspraken.
• Je informeert en adviseert betrokkenen over het proces en mogelijke handelingsinterventies waarbij je inschat of de betrokkenen in staat zijn als zodanig te handelen. Je houdt daarbij vast aan de regels met betrekking tot privacy van Veilig Thuis.
• Je informeert en adviseert professionals uit de keten over huiselijk geweld, kindermishandeling preventie en interventies.
Je zet de hulpverlening binnen een casus in gang
• Je neemt op outreachende en volhardende wijze de verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen en houden van de veiligheid in (gezins-)systemen waar sprake is van complex en risicovol huiselijk fysiek en/of emotioneel geweld en/of kindermishandeling door middel van het maken van veiligheidsafspraken. Je stelt in overleg met zorg- en strafpartners en casusregisseur van het gezin een breed, samenhangend veiligheids- en herstelplan op. Indien haalbaar wordt het gezin betrokken, in de praktijk blijkt vaak dat er i.v.m. veiligheidsaspecten wordt gekozen om te overleggen zonder direct betrokkenen.
• Je controleert samen met de ondersteunende medewerker procesregie of alle gemaakte afspraken uitgevoerd worden, onderzoekt eventuele belemmerende factoren en neemt daarbij passende maatregelen.
Je initieert adequaat en efficiënt multidisciplinair overleg ten aanzien van casussen
• Je initieert multidisciplinair overleg met relevante partijen en gezinnen inzake casussen die onduidelijk zijn, complex zijn of vastlopen.
• Je zit dit overleg voor en draagt zorg voor een efficiënt en effectief overleg.
• Je bewaakt, samen met de ondersteunende medewerker procesregie, de afspraken voortkomend uit dit overleg en regelt de daaruit voortkomende randvoorwaarden.
• Je bespreekt de casuïstiek waarbij de inbreng en expertise van alle ketenpartners in samenhang gebracht worden en benut worden ten behoeve van het veiligheidsplan.
• Je biedt procesondersteuning tijdens het overleg zodat effectieve samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.
• Je signaleert in overleg met de ketenpartners en de casusregisseur stagnatie van de hulpverlening. Je stuurt zodanig dat samenwerkingsafspraken alsnog gerealiseerd worden.
• Je bewaakt samen met de ondersteunende medewerker procesregie de consistente invulling en uitvoering van de rollen van de ketenpartner en casusregisseur.
• Je signaleert knelpunten c.q. verbeterpunten in de aanpak in algemene zin.
• Je organiseert themabijeenkomsten voor deelnemers van het overleg ter verdieping van de kwaliteit in de aanpak.

Kerncompetenties
• Richtinggevend en coördinerend optreden:
Stuurt en coördineert werkzaamheden van zichzelf en anderen.
• Voortgang bewaken:
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.
• Informatie verzamelen:
Zoekt beschikbare, relevante informatie bij elkaar teneinde problemen op te lossen en besluiten te nemen en legt deze navolgbaar vast. Gaat bij anderen te rade. Trekt feiten na
• Analyseren:
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
• Besluitvaardig handelen:
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing en is hierin doortastend en voortvarend.
• Oordeelkundig handelen:
Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
• Relaties opbouwen op verschillende niveaus:
Bouwt op alle niveaus relaties op en onderhoudt ze effectief. Stelt anderen op hun gemak. Bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten.
• Druk aankunnen:
Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.

Wij vragen
• HBO werk- en denkniveau.
• Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
• Aantoonbare ervaring in coördinerende werkzaamheden in afstemming met ketenpartners.
• Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
• SKJ geregistreerd.
• Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis, met mogelijke verlenging. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

De procedure
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Inge Peters, teamleider (t/m 26 juli), of met Carry den Ouden, procesregisseur (vanaf 29 juli). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 16 augustus a.s. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV uiterlijk 07 augustus a.s. naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Vacature vertrouwensarts en/of basisarts

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn per direct op zoek naar een derde vertrouwensarts en/of basisarts om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar.

Waarvoor word je aangenomen?
Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied richting de organisatie, medewerkers, jongeren, kinderen en/of het gezinssysteem en binnen het (individuele) medisch plan van aanpak. De vertrouwensarts en/of basisarts wordt betrokken bij alle overige meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties en bevordert de communicatie met anderen in het systeem ten einde de situatie te verbeteren.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De vertrouwensarts en/of basisarts ontvangt hiërarchisch leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. De vertrouwensarts en/of basisarts geeft zelf geen leiding. De basisarts werkt onder supervisie van een vertrouwensarts.

Uitvoerend werk
• Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van het kind/de jongere door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/of informatie van derden.
• Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/de jongere bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent.
• Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
• Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten en, voor zover geïndiceerd, het instellen van een medicamenteuze behandeling, in het medisch hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van het geplaatste kind/de jongere.
Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

• Je bewaakt de algehele gezondheidstoestand, medische problematiek en de behandeling tijdens de uitvoering van het medisch plan van aanpak.
• Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
• Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
• Je evalueert het medische plan van aanpak en initieert een eventueel vervolgtraject.
• Je beheert de inventaris, medicamenten en onderzoeksmateriaal.
• Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
• Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
• Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in-en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
• Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in-en externe werkgroepen.
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en training op het eigen expertisegebied.
• Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.
• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen
Kennis en opleiding:
– Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
– Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
– Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

Ervaring:
– Ervaring als vertrouwensarts en/of basisarts.

Registratie:
– Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
– Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.
– Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK.

Kerncompetenties
– Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.
– Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.
– Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.
– Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.
– Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
– Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis West-Brabant. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Voor een vertrouwensarts geldt salarisschaal 12 en voor een basisarts geldt salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Esther Kroes, vertrouwensarts en voor alle overige informatie met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.