Vacature: Gedragswetenschapper (32-36 uur)

Stichting Veilig Thuis West-Brabant heeft de volgende visie:
• Wij doorbreken onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij we mensen in beweging zetten om gezamenlijk weer te komen tot voldoende veiligheid;
• Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen, die hiervoor nodig zijn;
• Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit, die wordt erkend;
• Wij bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien, waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een gedragswetenschapper om het team te versterken. Invulling van de uren is 32-36 uur per week.

Heb je zin in een uitdagende functie, leuke collega’s, een dynamische organisatie en kan je tegen een stootje?
Ben je geïnteresseerd in huiselijk geweld en kindermishandeling? Vind je het leuk om professionals te adviseren en begeleiden? Heb je kennis en ervaring met complexe (gezins-)problematiek (0-100)?
Wil jij met jouw inhoudelijke expertise een bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken van Veilig Thuis?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Welke positie neem je in de organisatie in?
Je ontvangt leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. Je wordt onderdeel van de stafgroep die bestaat uit gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, verpleegkundig specialist, beleidsmedewerker en scholingscoördinator.

Wat ga je doen?
• Je adviseert medewerkers in (complexe) casuïstiek;
• Je begeleidt methodische leerbijeenkomsten;
• Je levert een actieve en sturende bijdrage aan de deskundigheid van betrokken collega’s;
• Je pleegt, indien noodzakelijk, specifieke interventies (denk hierbij aan taxatiegesprekken) bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid;
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied;
• Je signaleert en analyseert voor Veilig Thuis relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
• Je adviseert de organisatie ten aanzien van doorontwikkeling strategie en beleid.

Wat neem je mee?
• Academisch+ werk- en denkniveau verkregen door het succesvol volgen van een gedragswetenschappelijke opleiding;
• Kennis van:
o huiselijk geweld en kindermishandeling;
o (erkende) therapeutische (crisis-)interventies en behandelmethoden;
o de sector en de daarbij betrokken zorg- en strafketen;
• Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke beleid;
• Ervaring met crisisinterventies is een pre;
• Ervaring in een vergelijkbare functie;
• Je bent in het bezit van een SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog SKJ), dan wel registratie bij NVO, NIP of BIG.

Wat vragen wij?
Je bent oplossingsgericht en gericht op samenwerking. Communicatief ben je uiterst vaardig en weet je verbinding te maken met de ander. Vanuit een positieve instelling en een scherpe analytische blik, ben je in staat om out of the box te denken, waarbij je kijkt wat wél mogelijk is. Je bent empathisch en weet betrokkenen te activeren om zelf oplossingen te bedenken en deze op te pakken. Je hebt een flexibele instelling en bent bovendien bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien in avonden en weekenden als achterwacht voor medewerkers.

Kerncompetenties
• Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie;
• Zet zich in voor het bereiken en behouden van beoogde kwaliteit. Streeft verbetering na. Overtuigt anderen van het belang van kwaliteit;
• Brengt mondeling en schriftelijk informatie begrijpelijk en kernachtig over aan anderen;
• Bouwt op alle niveaus relaties op en onderhoudt ze effectief. Verbindt ook met de keten;
• Bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten;
• Kan werken onder druk in complexe en escalerende situaties en kritisch kijken naar eigen handelen;
• Is proactief, besluitvaardig en analytisch.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen Stichting Veilig Thuis met mogelijkheid tot verlenging. De cao Jeugdzorg is van toepassing. Salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sander van Doorn (adjunct-directeur) of Liselot Nuytinck (l.nuytinck@veiligthuiswb.nl), gedragswetenschapper. Zij zijn bereikbaar per mail of via telefoonnummer 076-5233466.

Stuur je gemotiveerde reactie met CV uiterlijk 20 juli 2020 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn. De eerste ronde sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 juli 2020 en de tweede ronde op 30 juli 2020.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn per direct op zoek naar twee vertrouwensartsen en/of ANIOS om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar.

Waarvoor word je aangenomen?
Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied richting de organisatie, medewerkers, jongeren, kinderen en/of het gezinssysteem en binnen het (individuele) medisch plan van aanpak. De vertrouwensarts en/of ANIOS wordt betrokken bij alle overige meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties en bevordert de communicatie met anderen in het systeem ten einde de situatie te verbeteren.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De vertrouwensarts en/of ANIOS ontvangt hiërarchisch leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. De vertrouwensarts en/of ANIOS geeft zelf geen leiding. De ANIOS werkt onder supervisie van een vertrouwensarts.

Uitvoerend werk
• Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van het kind/de jongere door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/of informatie van derden.
• Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/de jongere bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent.
• Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
• Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten en, voor zover geïndiceerd, het instellen van een medicamenteuze behandeling, in het medisch hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van het geplaatste kind/de jongere.
Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

• Je bewaakt de algehele gezondheidstoestand, medische problematiek en de behandeling tijdens de uitvoering van het medisch plan van aanpak.
• Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
• Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
• Je evalueert het medische plan van aanpak en initieert een eventueel vervolgtraject.
• Je beheert de inventaris, medicamenten en onderzoeksmateriaal.
• Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
• Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
• Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in-en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
• Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in-en externe werkgroepen.
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en training op het eigen expertisegebied.
• Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.
• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen
Kennis en opleiding:
– Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
– Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
– Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

Ervaring:
– Ervaring als vertrouwensarts en/of ANIOS.

Registratie:
– Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
– Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.
– Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK.

Kerncompetenties
– Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.
– Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.
– Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.
– Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.
– Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
– Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis West-Brabant. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Voor een vertrouwensarts geldt salarisschaal 12 en voor een ANIOS geldt salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.