Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

Hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij hulpverlening aan plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Op het platform Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is deze casebeschrijving Inzet Ervaringsdeskundigen ‘De cirkel is rond’ gepubliceerd. Landelijk is het project nu een  mooi en inspirerend voorbeeld.

Veilig Thuis West-Brabant gebruikt ZIVVER voor veilig mailen

Veilig Thuis West-Brabant gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

Veilig Thuis West-Brabant wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf nu met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Wilt u zelf privacygevoelige informatie versturen naar Veilig Thuis West-Brabant? Gebruik dan deze link.
Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

Meldpunt crisiszorg

Breda, 16 juli 2019

Meldpunt Crisiszorg

West-Brabant krijgt een speciaal meldpunt voor crisiszorg. Het meldpunt is operationeel per 2 september a.s. en zal worden ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het crisismeldpunt is bedoeld voor momenten waarbij de veiligheid in het geding komt en de zorg/crisis niet tot de volgende dag kan wachten.

Het meldpunt is in eerste instantie bereikbaar voor professionals. De melding wordt beoordeeld waarna gekeken wordt welke interventie nodig is. In een volgende fase kunnen ook burgers situaties melden. Het telefoonnummer wordt op een later moment bekend gemaakt.

Jaarbeeld 2018

Het afgelopen jaar in één oogopslag!

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom start een nieuwe campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.

Ina kwam in actie nadat zij op een mooie zomerdag kabaal uit een verzorgingscomplex hoorde komen. “Ik wist natuurlijk niet zeker of ik het bij het juiste eind had. Maar de schreeuwende stemmen en de klap die ik gehoord had, gaven mij een onbehagelijk gevoel. Ik besloot mijn zorgen daarom toch te bespreken met mensen van het complex. Zij waren al in gesprek met het oudere echtpaar. Mijn verhaal gaf een beter beeld van wat zich binnen de muren afspeelde. Daardoor konden zij het echtpaar naar de hulp begeleiden die nodig was.”

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn per direct op zoek naar twee vertrouwensartsen en/of ANIOS om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar.

Waarvoor word je aangenomen?
Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied richting de organisatie, medewerkers, jongeren, kinderen en/of het gezinssysteem en binnen het (individuele) medisch plan van aanpak. De vertrouwensarts en/of ANIOS wordt betrokken bij alle overige meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties en bevordert de communicatie met anderen in het systeem ten einde de situatie te verbeteren.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De vertrouwensarts en/of ANIOS ontvangt hiërarchisch leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. De vertrouwensarts en/of ANIOS geeft zelf geen leiding. De ANIOS werkt onder supervisie van een vertrouwensarts.

Uitvoerend werk
• Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van het kind/de jongere door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/of informatie van derden.
• Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/de jongere bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent.
• Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
• Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten en, voor zover geïndiceerd, het instellen van een medicamenteuze behandeling, in het medisch hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van het geplaatste kind/de jongere.
Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

• Je bewaakt de algehele gezondheidstoestand, medische problematiek en de behandeling tijdens de uitvoering van het medisch plan van aanpak.
• Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
• Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
• Je evalueert het medische plan van aanpak en initieert een eventueel vervolgtraject.
• Je beheert de inventaris, medicamenten en onderzoeksmateriaal.
• Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
• Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
• Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in-en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
• Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in-en externe werkgroepen.
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en training op het eigen expertisegebied.
• Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.
• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen
Kennis en opleiding:
– Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
– Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
– Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

Ervaring:
– Ervaring als vertrouwensarts en/of ANIOS.

Registratie:
– Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
– Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.
– Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK.

Kerncompetenties
– Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.
– Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.
– Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.
– Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.
– Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
– Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis West-Brabant. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Voor een vertrouwensarts geldt salarisschaal 12 en voor een ANIOS geldt salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.

Onderzoeksrapport ‘De Cirkel is Rond’ gepresenteerd

Afgelopen dinsdag werd het onderzoeksrapport over het eerste jaar van het project ‘De Cirkel is Rond’ gepresenteerd aan bestuurders en managers van verschillende organisaties en de gemeente Breda. In 2018 is gestart met het project van Veilig Thuis en Safegroup Juzt dat gericht is op de inzet van ervaringsdeskundigen binnen verschillende werkprocessen.

Arthur Rijkers, onderzoeker bij GGD West-Brabant, heeft de inzet van ervaringsdeskundigen in het eerste uitvoeringsjaar (1 januari 2018 tot 1 februari 2019) geëvalueerd.

Het onderzoek kun je via deze link lezen. 

Ervaringsdeskundigen ontvangen 2e certificaat!

Gisterenmiddag ontvingen vijf ervaringsdeskundigen en twee mentoren van het project ‘De cirkel is rond’ hun 2e certificaat Ervaringsdeskundigheid. Met het afronden van deze 2e training start een nieuw pilotjaar van het project ‘De cirkel is rond’, waarbij betaalde ervaringsdeskundigen worden ingezet op het gebied van huiselijk geweld.

Overhandigen certificaten
Tijdens een lunchbijeenkomst werden, in aanwezigheid van een afgevaardigde vanuit de gemeente en professionals, de certificaten overhandigd door opleider Marjo Boer (LVSC-geregistreerd supervisor en opleider). Zij heeft de ervaringsdeskundigen middels een incompany training opgeleid. Persoonlijke ervaring wordt namelijk pas ervaringskennis als deze kan worden gedeeld, geanalyseerd, gereflecteerd en gekoppeld kan worden aan theorie.

Succesvol
Het project ‘De cirkel is rond’ is in januari 2018 gestart en inmiddels zijn de ervaringsdeskundigen betrokken bij 40 casussen. Met hun inzet, op basis van eigen ervaringen, kunnen zij cliënten handvaten geven om te leren omgaan met de situatie. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in cliëntondersteuning richting het stappen uit onveilige (gezins)situaties.

“In de samenwerking met professionals zit een enorme kracht”
Marjo de Keijzer, projectleider: “De inzet van ervaringsdeskundigen kon niet anders dan een verschil gaan maken. Ik zie, hoor en ervaar de mooie bijdrage die zij leveren aan het werk van Veilig Thuis en Juzt Safegroup. De inzet van ervaringsdeskundigheid daagt uit om op een nieuwe manier over het werk na te denken. In de samenwerking met professionals zit een enorme kracht; verschillende achtergronden, maar samen een enorme affiniteit voor cliënten in complexe, onveilige, huiselijk geweld situaties.”

Over het project ‘De cirkel is rond’
In januari 2018 is het project ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in
de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-
Brabant (Interventieteam) en Safegroup/Juzt (team Ambulant Wonen). Ervaringsdeskundigen, die de
ervaring van cliënt hebben en dit kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Zij kunnen bijdragen aan vermindering van het stigma en kunnen het perspectief en de belevingswereld van de cliënt voor de professionals duiden.

Voor professionals: tweedaagse training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

Mogelijk heeft u het al gemerkt maar de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld is per 1 januari 2019 verbeterd. Dat betekent dat er het nodige is veranderd in de stappen die een professional neemt bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

“Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?”

“Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?”

“Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?”

Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de tweedaagse Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen die kosteloos wordt aangeboden door Veilig Thuis West Brabant op 16 april en 7 mei. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training is modulair opgebouwd uit de aandachtsgebieden: huiselijk geweld breed, implementatie, steunen, adviseren, motiveren, communiceren, informeren en profileren. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale toolkit voor aandachtsfunctionarissen toegestuurd. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Tijdens de training ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode.

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen van: https://www.aandachtsfunctionarishuiselijkgeweld.nl/

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 april via een mail aan: voorlichting@veiligthuiswb.nl

Het betreft een open inschrijving waardoor professionals van verschillende organisaties aansluiten. De plaatsen zijn beperkt!