Vernieuwde handelingsprotocol actief!

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig Thuis organisaties.

Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met Veilig Thuis biedt dit protocol het voordeel dat alle medewerkers van Veilig Thuis eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder inzicht hoe het samenspel tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt. Vanaf 01-01-2019 is het vernieuwde handelingsprotocol actief. De medewerkers van Veilig Thuis West-Brabant zullen in 2019  de nieuwe werkwijze zoals beschreven in handelingsprotocol zich eigen maken.

Het vernieuwde handelingsprotocol vindt u hier.

Veilig Thuis verbetert werkwijze

De 26 Veilig-Thuisorganisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal.

De belangrijkste veranderingen in de werkwijze zijn hier samengevat.

Ik maak het verschil!

Ik maak het verschil is het thema van de Week tegen Kindermishandeling.
Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. De week is van 19 tot en met 25 november 2018.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?
In Nederland groeien bijna 119.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Wat is het thema van dit jaar?
Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil.
In Nederland wordt gemiddeld één kind per schoolklas mishandeld. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen, maar iedereen kan het verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben er voor een kind dat wordt mishandeld.

Door wie wordt de Week georganiseerd?
De Week startte in 2013 op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, eerst onder de naam de Week van Kinderen Veilig. Nadat de Taskforce zijn werkzaamheden in 2016 beëindigde, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van deze week op zich te nemen.

Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld

Artikel over ervaringsdeskundigheid/de cirkel is rond uit de Rucphense Bode.

Klik op onderstaande link:

Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld
 

 

Nieuwe afwegingskaders wet Meldcode bekend gemaakt

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. Vandaag, maandag 2 juli 2018, wordt bekend gemaakt hoe de afwegingskaders er uit gaan zien.

Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?
Alle professionals die vallen onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling hebben het recht situaties waarin zij ernstige vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Maar om gebruik te kunnen maken van dat recht, zullen zij de stappen van de wet Meldcode moeten doorlopen. De wet Meldcode beschrijft de stappen die elke professional moet doorlopen om tot een besluit te komen of er een melding gedaan moet worden, of dat zelf nog hulp geboden kan worden.

De huidige stappen van de Meldcode zijn:
Stap 1: In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Stap 2: Consulteren van een deskundig collega of Veilig Thuis
Stap 3: In gesprek met de cliënt over de signalen
Stap 4: Wegen van het geweld
Stap 5: Besluiten melden of zelf hulp organiseren.

Wat verandert er?
Een afwegingskader wordt aan stap 5 van de meldcode toegevoegd. Eerst moet aan de hand van het voor de beroepsgroep geldende afwegingskader besloten worden of tot een melding over gegaan moet worden. Daarna wordt besloten of men nog zelf in staat is hulp te blijven verlenen.

In de afwegingskaders wordt beschreven welke situaties acuut of structureel onveilig zijn. Hierdoor is heel duidelijk wat de norm van de beroepsgroep is om tot melden over te gaan.

Doel van de wet is om situaties waarbij het er echt toe doet eerder bij Veilig Thuis in beeld te krijgen. Maar ook om meer samen te werken.

De komende tijd gaan de Veilig Thuis organisaties en ook Veilig Thuis Noord Oost Gelderland aan de slag om de afwegingskaders in het werkproces te implementeren. Maar ook de organisaties die onder de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vallen krijgen de tijd om de afwegingskaders die voor hen gelden te implementeren en de medewerkers klaar te stomen voor het gebruik ervan.

Vanaf 1 januari 2019 zijn al die professionals verplicht om zo te werken.

Wil je weten hoe het afwegingskader er voor jouw werksoort eruit ziet? Kijk dan hier op de site van VWS:
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

 

Internationale dag tegen de ouderenmishandeling

De World Elder Abuse Awareness Day is in het leven geroepen door de Wereld Gezondheidsraad van de Verenigde Naties. De eerste WEAAD werd op 15 juni 2006 georganiseerd. De VN wil de wereld bewust maken van het feit dat er ouderenmishandeling bestaat en dat het uitgebannen moet worden. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Aandacht functionaris Ouderenmishandeling bij Veilig Thuis Gerda Nuiten: ‘Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, kinderen, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.’

Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Gerda Nuiten: ‘Door goede samenwerking met andere professionals, zoals bewindvoerders en mentoren is het mogelijk ouderenmishandeling te stoppen. Veilig Thuis heeft bijvoorbeeld een aanvraag mentorschap en bewindvoering gedaan in een situatie waar duidelijke signalen waren van financiële uitbuiting. Zowel Veilig Thuis als de betrokken ketenpartners zijn gehoord door de rechtbank. De rechter heeft een beschikking afgegeven voor bewindvoering en mentorschap. Die mijnheer woont nu veilig in een verpleeghuis.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl.

Landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating

In Nederland worden jaarlijks kinderen en jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen en stemmen niet in met het huwelijk.

Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland. Daarom voeren het ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating de campagne huwelijksdwang en achterlating in Nederland en daarbuiten. De campagne richt zich op jongeren en docenten in het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs en professionals van onder meer Veilig Thuis. Op sociale media campagne worden docenten opgeroepen signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen en hierover met leerlingen in gesprek te gaan. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de tips die het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en Achterlating voor professionals heeft ontwikkeld. Jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, worden opgeroepen erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen zij terecht bij Veilig Thuis (0800-2000). Voor jongeren is er informatiemateriaal beschikbaar en worden zij verwezen naar de website www.trouwentegenjewil.nl.

Jaarverslag 2017 – Veilig Thuis West-Brabant

Bekijk hier het jaar 2017 samengevat in cijfers.

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Eerste ervaringsdeskundigen ernstig huiselijk geweld van start!

Vandaag ontvingen zes ervaringsdeskundigen van het project ‘De cirkel is rond’ hun certificaat Ervaringsdeskundigheid. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld. ’De cirkel is rond’ is een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup/Juzt.

Overhandigen certificaten
Tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid van o.a. Lieke Jansen, directeur-bestuurder Veilig Thuis West-Brabant en Gineke Kuin, beleidsadviseur gemeente Breda werden de certificaten overhandigd door opleider Marjo Boer, LVSC-geregistreerd supervisor. Zij heeft de ervaringsdeskundigen middels een incompany training opgeleid. Persoonlijke ervaring wordt namelijk pas ervaringskennis als deze kan worden gedeeld, geanalyseerd, gereflecteerd en gekoppeld kan worden aan literatuur.

Succesvolle start
De ervaringsdeskundigen zijn in 11 casussen gestart. Met hun inzet, op basis van eigen ervaringen met levens ontwrichtende situaties, kunnen zij cliënten handvatten geven om te leren omgaan met de situatie.

“We steunden en begrepen elkaar”
Ervaringsdeskundige (43 jaar): “Ik heb eerder deelgenomen aan een cursus voor vrouwen die ervaringen hadden met huiselijk geweld. Bij de cursus waren ‘normale’ vrouwen aanwezig, waarvan je niet zou vermoeden dat ze te maken hadden met huiselijk geweld. We steunden en begrepen elkaar. Dat hielp mij verder, mijn zelfvertrouwen nam toe. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor dit project mag werken. Door mijn kennis en eigen ervaringen te delen hoop ik anderen te kunnen helpen en huiselijk geweld als maatschappelijk probleem nog meer onder de aandacht te brengen.”

“Ervaringsdeskundigen zijn een bron van hoop”
Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een mooie ontwikkeling. Marjo de Keijzer, projectleider:Ik zie hen als een bron van hoop voor cliënten, zij zijn immers hét voorbeeld van dat herstel mogelijk is en dragen bij aan vermindering van het stigma. De ervaringsdeskundigen hebben mij laten inzien hoe zij gebukt zijn gegaan onder schaamte en hoe moeilijk het dan is om te delen wat er in je gezinssysteem aan de hand is. Ik veronderstel dat onze cliënten het contact met een ervaringsdeskundige op gelijkwaardiger niveau zullen ervaren.”

Over het project ‘De cirkel is rond’
In januari 2018 is het project Ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant (Interventieteam) en Safegroup/Juzt (team Ambulant Wonen). Ervaringsdeskundigen, die de ervaring van cliënt hebben en dit kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan vermindering van het stigma en kunnen het perspectief en de belevingswereld van de cliënt voor de professionals duiden.

Op 7 en 8 maart was ik bevoorrecht om een tweedaagse werkconferentie bij te wonen op Aruba

Doel van de werkconferentie ‘No Mas, No More’ was om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden te versterken en een stap verder te brengen. Ieder (ei)land heeft een delegatie samengesteld van professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de aanpak: beleidsmedewerkers, hulpverleners (opvang, jeugd, slachtoffers, artsen, maatschappelijk werk), politie en justitie en NGO’s. Zelf begeleidde ik een workshop over het vormen van een laagdrempelig meldpunt.

De delegatie uit Nederland kwam zeker niet alleen informatie brengen. We zijn verrijkt naar huis teruggekeerd met tal van ideeën.

Indrukwekkend was de presentatie van Ms.Joy Arnell over de effecten van orkaan Irma in relatie tot huiselijk geweld. Fantastisch was het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige die kracht en moed had gevonden. Treffend was het pleidooi van Dr. Glenda Simms om waarden en normen bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ronduit indrukwekkend waren de onderzoeksresultaten van Pr. Adele Jones naar huiselijk geweld.

De ideeën die voldoende draagvlak hadden, zijn vertaald in concrete acties die in 2018 opgepakt zullen worden. Dit heeft een mooie puzzel opgeleverd (zie plaatje)

Geïnspireerd door alle inzichten en gesprekken zijn collega Gerrianne Rozema van Sterk Huis en ikzelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben onze inzichten vertaald naar een wens om 5 topics in alle regio’s te adopteren.

Topic 1: bescherm het ongeboren kind.

Topic 2: jonge jongens en meisjes weten wat normaal en niet normaal is en kinderen groeien beschermd op.

Topic 3: Tieners en adolescenten zijn zich bewust van gevaren en weten waar ze moeten zijn voor hulp.

Topic 4: Mannen en vrouwen durven nieuwe keuzes te maken.

Topic 5: ouderen zijn in beeld en veilig.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief seksueel misbruik) hebben zeer ernstige gevolgen. In iedere levensfase komt het voor, heeft het geweld een eigen verschijningsvorm en vraagt een aanpak op maat. Privé geweld is een zaak & taak van ons allen!

Masha danki

Debbie Maas