Vacature: Teammanager (28 uur)

Wij zijn op zoek naar een inspirerende, coachende en pro-actieve manager voor ons staf team!

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen.

Wij zetten ons in voor onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle ketenpartners die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit die wordt erkend. Tevens bieden wij medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Veilig Thuis West-Brabant (VTWB) bestaat sinds 2015 en is nog steeds volop in ontwikkeling. De organisatie is bezig met een verbetertraject waarin processen op basis van de missie, visie en strategie samen met medewerkers worden herontworpen. De teammanager zal een actieve bijdrage leveren aan de implementatie van de resultaten van dit verbetertraject. In de besturingsfilosofie staan zelforganisatie en resultaatsturing centraal. De teammanager zal verantwoordelijk zijn voor de integrale staf die bestaat uit zeer diverse professionals variërend van gedragswetenschappers, vertrouwensartsen tot beleid- en deskundigheidsmedewerker. De staf ondersteunt, adviseert en stelt o.a. beleid op voor en in nauwe samenwerking met de collega’s van het primaire proces. De teammanager zal naast integraal leidinggeven aan het staf team ook regelmatig zelf een project aansturen in de rol van projectleider. Je kunt hier bv. denken aan het uitrollen en implementeren van ISO-certificering.

Wat zien wij graag bij onze toekomstige teammanager?
De hoogopgeleide professionals in het team werken zeer zelfstandig en hier past een coachende stijl van leidinggeven vanuit vertrouwen en die aansluit bij het aanwezige kennisniveau goed bij. Je hebt oog voor wat de organisatie, teamleden, medewerkers en cliënten nodig hebben en weet hierop aan te sluiten en op in te spelen. Je bent onderdeel van het managementteam en valt direct onder de directeur-bestuurder. In de afgelopen periode hebben we veel veranderingen doorgevoerd en we zijn nog niet klaar. We zijn op zoek naar een collega die het leuk vindt om hierop aan te sluiten en met goede energie mee te gaan doen. Positiviteit, enthousiasme en constructief kritisch durven zijn, is erg belangrijk voor ons.

Functie-eisen
• Een relevante HBO(+)/WO opleiding, aangevuld met een managementopleiding;
• Kennis van de sector en de daarbij betrokken keten;
• Kennis van managementtechnieken en bedrijfsvoering zorg en welzijn;
• Kennis van wet- en regelgeving binnen de sector;
• Meerdere jaren ervaring als (integraal) leidinggevende in een vergelijkbare context.

Competenties
• Je kunt sturen op basis van de visie en uitgangspunten van de besturingsfilosofie;
• Je kunt conceptueel denken en tegelijk concepten vertalen naar de praktijk;
• Je bouwt op alle niveaus passend binnen de functie relaties op en onderhoudt deze effectief;
• Je spreekt helder de verwachtingen over het functioneren uit en geeft opbouwende feedback;
• Je bezit een grote mate van zelfinzicht;
• Je bent stressbestendig, doortastend en besluitvaardig;
• Je komt met adequate en creatieve oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen;
• Je zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn, je werkt transparant;
• Je stimuleert en bevordert onderlinge communicatie en verhoudingen;
• Je onderscheidt hoofd- van bijzaken, beschikt over een hoog analytisch vermogen;
• Je bent richtinggevend en koersvast.

Het aanbod
Wij bieden een prettige werkomgeving, waarin wij het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt. Naast hard werken is er zeker ruimte voor sociaal en steunend contact.

De functie van teammanager is ingeschaald in schaal 12 van de CAO Jeugdzorg, bij een fulltime contract loopt de schaal van € 3568,98 tot €5616,78.

In eerste instantie is er sprake van een jaarcontract. Bij goed functioneren en gelijkblijvende financiering wordt het contract omgezet naar onbepaalde tijd. Werkdagen worden in overleg met de andere 2 teammanagers vastgesteld.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Aubrey Spijker (adjunct-directeur a.i.) bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling. De vacature staat gelijktijdig in- en extern uit.

Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel, dan zien we heel graag uiterlijk 9 mei een sollicitatiebrief met CV tegemoet. Je kunt dit mailen naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl en in de week van 17 mei worden de gesprekken gevoerd.

Vacature: uitvoerend medewerker, team onderzoek

Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste uitvoerend medewerker, team onderzoek voor minimaal 28 uur.
Werken op de woensdag en de vrijdag heeft onze uitdrukkelijke voorkeur.

De organisatie Veilig Thuis
Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams, een apart team Onderzoek.
Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van onderzoek is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De onderzoeker Veilig Thuis
De onderzoeker wordt ingezet bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij onvoldoende zicht is op de veiligheid van de betrokkenen. In interactie met het cliëntsysteem wordt onderzocht of en hoe geweldspatronen de veiligheid in de leefsituatie beïnvloeden en wat de impact is voor de kinderen en/of overige betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de stappen die ondernomen moeten worden om de veiligheid te herstellen. De onderzoeker draagt, naast het verrichten van onderzoek, zorg voor het maken van veiligheidsvoorwaarden-en afspraken, de inzet van de meest geëigende hulp of maatregelen die leiden tot duurzame veiligheid. Een onderzoeker is in staat om vanuit een meervoudig partijdige rol in dialoog te gaan met cliëntsystemen. Hij/zij is nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig, in het verwoorden van bevindingen; is transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem en werkt actief samen met netwerkpartners.

Belangrijkste taken
• Je stelt een plan van aanpak voor het onderzoek op na multidisciplinair overleg waarbij in uitzonderlijke situaties een vooronderzoek kan plaatsvinden;
• Je voert het onderzoek uit o.a. door middel van gesprekken met direct betrokkenen, betrokken professionals en mensen uit het informele netwerk;
• Je stelt, zo mogelijk met betrokkenen en het informele netwerk, een veiligheidsplan en een herstelplan op;
Vacature uitvoerend medewerker, team Onderzoek Veilig Thuis West-Brabant
210413 vacature onderzoeker 2
• De uitkomsten van het onderzoek worden na multidisciplinair overleg vastgesteld en
beschreven in een onderbouwde conclusie en daarbij passend advies.
• Je informeert alle betrokkenen over de uitkomsten van het onderzoek, draagt eventueel de
hulpverlening over aan andere professionals, schakelt indien nodig andere instanties in voor
het nemen van maatregelen om de veiligheid te garanderen of sluit het dossier;
• Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en
interventies.

Vereiste competenties
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ registratie;
• Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt
hierdoor aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling;
• Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken. Het huidige
‘product’ onderzoek is aan een doorontwikkeling toe en we zoeken dan ook naar iemand die
hierin mee wil denken en mee kan helpen ontwikkelen;
• Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en
resultaatsturing te opereren;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt
gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
• Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
• Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
• Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek
en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning
van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, via 076 – 523 34 66.
Stuur je gemotiveerde reactie uiterlijk 26 april 2021 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Lieke Jansen

Directeur-bestuurder Lieke Jansen zal per 1 oktober aanstaande haar functie neerleggen en enkele maanden later met prepensioen gaan.

Lieke Jansen is directeur-bestuurder van drie organisaties. Sinds 1 april 2004 van SMO Breda, vanaf 2015 van Veilig Thuis West-Brabant en per 1 april 2020 ook van Vrouwenopvang Safegroup.

Lieke Jansen: “Wat gaat de tijd hard. Nu ik dit jaar 65 jaar word, vind ik het fijn om het wat rustiger aan te gaan doen en misschien nog wat andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Daarmee is ook de tijd aangebroken dat een opvolger het stokje overneemt en SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup met weer nieuwe energie en elan gaat voeden. De organisaties en hun doelgroepen verdienen dit.”

Rob Stam, voorzitter Raad van Toezicht: “Lieke Jansen is een directeur-bestuurder die de organisaties vanuit grote betrokkenheid bij de doelgroep en medewerkers heeft bestuurd. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar gedrevenheid om de ambities van de drie organisaties waar te maken. De Raad van Toezicht is dankbaar voor wat er onder haar leiding is gerealiseerd.”

In de komende maanden zal de Raad van Toezicht op zoek gaan naar een opvolg(st)er. De search voor deze functie start binnenkort door Suur & Company.

Veilig Thuis ook in 2021 via chat bereikbaar

Ook in 2021 kunnen slachtoffers, omstanders en plegers via de chat rechtstreeks bij een medewerker van Veilig Thuis advies vragen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid verlengd tot – in ieder geval – eind 2021.

Door de uitbraak van COVID-19 zitten mensen vanaf medio maart 2020 in Nederland meer met elkaar thuis. Hierdoor kan het moeilijker zijn voor mensen om te bellen met Veilig Thuis met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling, terwijl door de coronamaatregelen mensen meer thuis werken en leven, minder sociale contacten en afleiding hebben en mogelijk wel onzekerheid hebben over hun inkomen en toekomst. Dat kan ertoe leiden dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot. Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis tijdens de coronacrisis op een laagdrempelige manier bereikbaar is, is op 25 mei 2020 een landelijke chatfunctie geïmplementeerd bij alle Veilig Thuis-organisaties.

Veel gebruikt
Sinds de introductie is er veel gebruik gemaakt van de chatmogelijkheid. Gemiddeld wordt er zo’n 350 keer per week serieus gechat met een medewerker van Veilig Thuis. Niet alleen wordt er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hebben over hun eigen situatie weten de chat te vinden. De chatfunctie voldoet, ziet ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Voorzitter Debbie Maas: “Medewerkers van Veilig Thuis geven aan dat door de chatfunctie mensen eerder contact opnemen met Veilig Thuis. Daardoor kan Veilig Thuis ook in een eerder stadium advies geven. De verwachting is dat dat hierdoor de kans op escalatie of verergering van het geweld kleiner wordt.” Ook wordt via de chat een nieuwe doelgroepen bereikt. Debbie Maas: “Een kleine 10 procent van de mensen die chatten is jonger dan 18 jaar. De meeste mensen die gebruik maken van de chat zijn slachtoffers en omstanders.”

Laagdrempelig bereikbaar
Al met al genoeg redenen om de chatfunctie in ieder geval ook heel 2021 open te houden, vindt ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wethouder Marcelle Hendrickx: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We vinden het heel belangrijk dat de regionale Veilig Thuis organisaties – zeker in deze coronaperiode – laagdrempelig en op meerdere manieren bereikbaar zijn. Daarom ondersteunt VNG ook van harte het voorstel om de chatfunctie met in ieder geval één jaar te verlengen.”

De Veilig Thuis organisaties maken zich – zeker ook tijdens deze nieuwe coronamaatregelen – zorgen over slachtoffers van huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om te bellen, omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt. “Maar ook zonder coronamaatregelen zijn huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen”, benadrukt Debbie Maas. “Deze vorm van ‘high impact crime’ – met jaarlijks vele slachtoffers – moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct passende hulp of begeleiding beschikbaar is en – indien van toepassing – dat plegers snel berecht kunnen worden en zelf ook begeleiding krijgen. Goede samenwerking met en beschikbaarheid van alle betrokken partijen is essentieel als we dit fenomeen echt serieus aan willen pakken. Daar wordt dagelijks hard aan gewerkt, maar laten we er scherp op zijn dat we keihard samen aan de slag blijven om huiselijk geweld en kindermishandeling de wereld uit te helpen.”

Adviesvragen nemen toe
Het aantal meldingen bij Veilig Thuis fluctueert nog behoorlijk per regio. Waar een aantal Veilig Thuis organisaties vrij snel na het versoepelen van de coronamaatregelen meer meldingen te verwerken kreeg, is in andere regio’s het aantal meldingen gedaald of zijn ze gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de introductie van de chat en de vernieuwde publiekscampagne dit voorjaar ziet Veilig Thuis bij de adviesvragen een ander beeld ontstaan. Debbie Maas: “We zien de afgelopen maanden landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met ons zoeken.” Een goede ontwikkeling vindt het LNVT: “Veilig Thuis riep via de publiekscampagne omstanders op alert te zijn op mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en zorgde via de introductie van de chat dat Veilig Thuis laagdrempeliger bereikbaar was. Deze acties lijken nu hun vruchten af te werpen.”

De 26 Veilig Thuis organisaties voeren samen gemiddeld per maand zo’n 9.000 adviesgesprekken en krijgen maandelijks een kleine 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De Veilig Thuis medewerker achter de chat of telefoon luistert en stelt en beantwoordt vragen. De medewerker kan ook helpen om een melding te maken van vermoedens. Na een melding doet Veilig Thuis onderzoek naar de situatie of wordt de hulp ingeroepen van lokale hulpverleners, zodat een gezin geholpen kan worden.

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bemenst.

Vacature Medewerker Frontoffice (28 – 36 uur)

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving?

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:
Medewerkers Frontoffice voor 28 tot 36 uur (in overleg)

Functieomschrijving:
Als medewerker van de Frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg -en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (tot 23.00 uur en in de weekenden) en een paar keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Als medewerker van de Frontoffice geef je goed en deskundig advies aan melder, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt, of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet middels een zgn. ‘warme overdracht’ en daarbij sluiten directbetrokkenen zelf vaak aan. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face- to-face contacten met directbetrokkenen.

Functie-eisen:
Voor de vacature van Medewerker Veilig Thuis Frontoffice zijn wij op zoek naar ervaren (jeugd)professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Social Work;
• Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is;
• Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

Functieprofiel:
• Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
• Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
• Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen
• Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
• Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
• Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’ s en met de samenwerkende ketenpartners.

Onze organisatie:
Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse?
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op voor een (digitaal) kopje koffie met teammanager Rian Willems, bereikbaar via 076-5233466.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Podcast Ouderenmishandeling

Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven

In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. Gerda is aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West Brabant. Ouderenmishandeling is voor deze regio één van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gerda gaat altijd op zoek naar het verhaal achter meldingen en komt op deze manier tot een passend advies en een beter behandelplan. Daarnaast geeft ze voorlichting aan professionals en ze coacht hen, omdat ze er van overtuigd is dat iedere melding ouderenmishandeling dit verdient en niets doen is voor haar geen optie.

Bij veel cases ouderenmishandeling speelt de afhankelijkheid van het slachtoffer ten opzichte van de (potentiële) pleger een belangrijke rol. Dat kan zijn afhankelijk van een zoon of dochter, een andere mantelzorger, maar ook de afhankelijkheid van een professional. Dat maakt dat ouderenmishandeling een vaak verborgen vorm van huiselijk geweld is en blijft. In haar aanpak zoekt ze contact met de instelling die gemeld heeft, maar ook met de potentiële pleger en het slachtoffer. Door empathisch en geduldig te zijn legt ze de vinger op de zere plek, waardoor slachtoffers de juiste zorg ontvangen. En (potentiële) plegers in een andere daglicht komen te staan.

Luister naar haar aanpak en haar gedachten over ouderenmishandeling in de 16 gemeenten die onderdeel zijn van de regio West Brabant. Gerda werkt er met passie aan mee, dat veel meer mensen kennis hebben over ouderenmishandeling en dat men begrijpt wat het betekent om slachtoffer van ouderenmishandeling te zijn.

Luister HIER naar de podcast Ouderenmishandeling.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

Interview BN DeStem over project de Cirkel is Rond

Twee ervaringsdeskundigen en projectleider Marjo de Keijzer zijn geïnterviewd door BN DeStem.

Het interview lees je hier.

Meer informatie? www.cirkelisrond.nl

Eigen website voor project De Cirkel is Rond!

Het project De Cirkel is Rond heeft een eigen website! Vanaf nu kunnen zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld direct contact opnemen met de ervaringsdeskundigen. Nieuwsgierig? www.cirkelisrond.nl

Over het project
In januari 2018 is het project ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) huiselijk geweld in de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup

Vijf dingen die je kunt doen bij vermoedens van ouderenmishandeling

Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen ouderen. Want het houdt niet op, totdat je iets doet.

Het echtpaar Meijer* kwam in actie toen ze ouderenmishandeling vermoedden bij hun buurvrouw. “Onze buurvrouw was afhankelijk van de zorg van een huisvriend, maar die liet haar aan haar lot over. Hij deed geen boodschappen voor haar, bijna al haar kleding was kapot, het huis was vies. Ondertussen gebruikte de mantelzorger wél haar pinpas. Onze buurvrouw liep steeds vaker verward over de gang. We maakten ons zorgen en knoopten een gesprekje aan met de thuiszorgmedewerker die bij onze buurvrouw langskwam. De thuiszorgmedewerker was blij dat we haar aanspraken. Het was haar ook opgevallen. Doordat wij onze zorgen deelden, kreeg de thuiszorgmedewerker beter zicht op hoe slecht het eigenlijk ging met onze buurvrouw. Uiteindelijk is contact opgenomen met Veilig Thuis. Daarna kreeg onze buurvrouw de zorg die ze nodig had.”

“Ouderenmishandeling is lang niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms net als meneer en mevrouw Meijer het idee dat er iets niet klopt. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Vaak is de oudere kwetsbaar en afhankelijk van de pleger. Het gaat niet áltijd om kwade wil. De zorg voor een oudere kan iemand ook te veel worden. Zeker in deze uitzonderlijke coronatijd kunnen spanningen oplopen. Op dit moment hebben ouderen ook minder contacten, waardoor het zicht van bijvoorbeeld de huisarts of de vereniging op wat er thuis bij iemand gebeurt minder is. Daarom is het nu nog belangrijker om een beetje extra te letten op je moeder, je buurman of je oom en iets te doen met je vermoedens. Dat kan al door een praatje aan te knopen met de oudere”, aldus Debbie Maas voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Vermoed jij ouderenmishandeling? Dit is wat je kunt doen.

  1. Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger. Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?
  2. Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook.
  3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.
  4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken?
  5. Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen

Meer tips?

Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek kunt openen.

*De naam van het echtpaar is uit privacyoverwegingen gefingeerd.

Huisregels Chat Veilig Thuis

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800 2000. Maar bellen kan lastig zijn. Tijdens deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis.

De chat is bedoeld voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling en voor omstanders. Via de chat kan er advies gevraagd worden over de situatie. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Via de chat kan geen officiële melding worden gedaan, daarvoor hebben we meer gegevens nodig dan we via de chat kunnen uitwisselen. Tijdens het chatten kunnen wij wel adviseren over het maken van een melding.

Het chatten met Veilig Thuis is 100% anoniem. Wij weten niet wie jij bent en dit hoef je ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te herleiden naar jou als persoon. Wil je meer weten over jouw privacy? Bekijk dan ons privacystatement.

Wil je meer weten over onze chat? Bekijk dan hieronder onze “Vraag & Antwoord”

1. Voor wie is de chat?
De chat is bedoeld voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Professionals willen wij vragen de chat niet te gebruiken, maar te bellen met het telefoonnummer van Veilig Thuis.

2. Waarom heeft Veilig Thuis een chatfunctie?
Wij willen een extra laagdrempelige mogelijkheid bieden om met ons in contact te komen. Een manier die onder andere in tijden van corona meerwaarde kan hebben. Bellen kan immers lastig zijn als je met elkaar thuis zit.

3. Veilig Thuis is altijd per telefoon bereikbaar, wat voegt de chat toe?
Bellen kan soms lastig zijn als je met elkaar thuis bent. Ook vinden sommige mensen het lastig om de telefoon te pakken om advies te vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling. Een chat kan in dat geval een middel zijn om toch met een medewerker van Veilig Thuis in contact te komen.

4. Gaat deze mogelijkheid alleen gelden tijdens de corona-maatregelen, of voor altijd?
Tijdens de corona-maatregelen kijken we naar het gebruik van de chat. Na een evaluatiefase wordt gekeken of we de chat blijvend willen aanbieden.

5. Kan je straks overal in Nederland chatten met Veilig Thuis?
Ja, de chat is bij alle 26 Veilig Thuis organisaties beschikbaar.

6. Kan je de hele dag chatten met Veilig Thuis?
Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur chatten met Veilig Thuis. Op alle andere momenten kan je ook je bellen met Veilig Thuis via 0800 2000.

7. Kan ik ook in de avond chatten met Veilig Thuis?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om ’s avonds te chatten met alle Veilig Thuis organisaties.

8. Zijn de medewerkers getraind in het chatten?
De medewerkers zijn deskundig in het meedenken en adviseren in situaties van huiselijk geweld. De medewerkers die achter de chat zitten, zijn getraind in het voeren van een chatgesprek.

9. Waarvoor kan ik met jullie chatten?
Je kunt de chat gebruiken om een advies te vragen aan Veilig Thuis op het moment dat jij of iemand in je omgeving te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Wil je een melding doen? Dan vragen we je om te bellen via 0800 2000.

10. Hoe werkt de chat?
Er is een ‘pop-up’ op de website beschikbaar, zodat je kunt zien of de chat open of gesloten is. Is de chat geopend dan kan je op de knop “Start de chat“ klikken.
Er wordt dan een aanmeldformulier geopend. Het chatten met Veilig Thuis is volledig anoniem. We hebben alleen een ‘Nickname’ van jou nodig en de regio waarmee je kilt chatten om je met de juiste medewerkers te kunnen verbinden. Eventueel kun je alvast een aantal extra vragen beantwoorden. Op het moment dat je klikt op “Start de chat”, wordt er verbinding gezocht met een beschikbare chatmedewerker. Je kunt zien wanneer jij aan de beurt bent.
Je ziet boven in het scherm altijd met wie je aan het chatten bent. Als je klaar bent met chatten klik je eenvoudig op het kruisje rechtsboven in het scherm. Als je per ongeluk op het kruisje boven in het scherm hebt gedrukt is dat geen probleem, het is altijd mogelijk om terug te gaan naar het chatgesprek.

11. Kan ik chatten met een medewerker van mijn eigen Veilig Thuis organisatie?
Het is mogelijk om met een medewerker van de eigen Veilig Thuis organisatie te chatten. Zorg er dan wel voor dat je bij het starten van de chat de juiste regio aanklikt.

12. Wat gebeurt er als er tijdens mijn chatgesprek een incident plaatsvindt?
Als er een (dreigend) incident plaatsvindt dan vragen we je telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis via 0800 2000 of te bellen met 112.

13. Weten jullie met wie je chat?
Het chatten met Veilig Thuis is 100% anoniem. Wij weten niet wie je bent en dit hoef je ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te herleiden naar jou als persoon. Veilig Thuis maakt in haar systeem anoniem een registratie van het advies wat je hebt gekregen.