Vacature enthousiaste Professionals

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste professionals voor 24 tot 32 uur per week om de frontoffice van Veilig Thuis te versterken.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster frontoffice, het cluster onderzoek en het cluster regie. De ondersteuner Veilig Thuis is onderdeel van het clusterteam frontoffice dat wordt aangestuurd door een teamleider.

Taken ondersteuner
De ondersteuner geeft advies en ondersteuning aan cliënten en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij/zij neemt meldingen in ontvangst, brengt de risico’s in kaart en zet in samenwerking met collega’s en de keten vervolgstappen uit die passen bij de aard en het risico van het geweld in de situatie. Een ondersteuner kan ook ingezet worden in risicovolle situaties waarbij direct een veiligheidsinschatting gemaakt moet worden.
De adviserende taak van de ondersteuner wordt ook outreachend in de regio ingezet o.a. door deelname aan lokale of regionale casuïstiekbesprekingen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis kent een 24 uurs bereikbaarheid. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

Vereiste competenties
Een ondersteuner is betrokken, gericht op interne en externe samenwerking en het delen van kennis. Een ondersteuner is voortdurend op zoek naar kansen om veiligheid te optimaliseren en creëert oplossingen door samenwerking.

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  • Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
  • SKJ geregistreerd.
  • Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
  • Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis. De cao Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

De procedure
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Marieke Kleinjan teamleider bij Veilig Thuis. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 21 en 22 december 2017. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV voor 7 december a.s. naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

 

Vacature Teamleider (36 uur/pw)

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een teamleider voor 36 uur per week

We zijn op zoek naar een proactieve, resultaatgerichte en flexibele leidinggevende die in staat is de organisatiedoelstellingen en de teamdoelstellingen operationeel te vertalen. Deze vertaling is enerzijds gebaseerd op het halen van targets en anderzijds op het stimuleren en motiveren van medewerkers. Iemand die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en in een organisatie die continu in ontwikkeling is.
Hoewel de basis staat, zijn we in een voortdurend verbeterproces, zowel intern als in relatie tot de gemeenten en ketenpartners in onze omgeving. Daarnaast komen er nog veranderingen aan als gevolg van mogelijk veranderde wetgeving. Dit alles betekent een spanningsveld met het verandervermogen van de mensen en de organisatie. Een ware uitdaging waar wij gezamenlijk voor staan.
Het werkgebied van Veilig Thuis West-Brabant omvat 18 gemeenten.

Waarvoor word je aangenomen?
Het leveren van een bijdrage aan het strategische organisatiebeleid en het ontwikkelen en realiseren van het tactisch beleid van het eigen team. Het optimaliseren van de dienstverlening en het fungeren als eindverantwoordelijke voor de resultaat(doelstellingen) van het team.
• Je geeft integraal leiding aan de ontwikkeling van het primaire proces binnen het team.
• Je zorgt voor de uitvoering van het vastgestelde tactische beleid van de clusters, bewaakt de uitvoering en stuurt zo nodig bij.
• Je schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen van Veilig Thuis. Je biedt heldere kaders en bent in staat om het zelfoplossend vermogen te vergroten binnen het team. Je creëert de benodigde randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen de organisatie.
• Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte procesgang en het behalen van de resultaat(doelstellingen) van het team. Je realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet, bewaakt en beheert het teambudget en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
• Je schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen, neemt verantwoordelijkheid voor het versterken van de groepsprocessen en bewaakt de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen en tussen de organisatieonderdelen.

Resultaat: Leiding en coaching is ingezet zodanig dat medewerkers zijn gemotiveerd en de team- /organisatie doelstellingen en resultaten binnen een efficiënt en effectief werkend cluster hebben gerealiseerd.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De teamleider is hiërarchisch gepositioneerd onder de adjunct-directeur.
Functie-eisen
• Een relevante HBO(+) opleiding, aangevuld met een managementopleiding.
• Kennis van de sector en de daarbij betrokken keten.
• Kennis van managementtechnieken en bedrijfsvoering zorg en welzijn.
• Kennis van wet- en regelgeving binnen de sector.
• Meerdere jaren ervaring als (integraal) leidinggevende in een vergelijkbare context.

Competenties
• Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
• Stressbestendig en doortastend waar nodig.
• Komt met adequate en creatieve oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen maar probeert vooral coachend aan te sluiten bij de oplossingen die de teams zelf bedenken.
• Bouwt op alle niveaus passend binnen de functie relaties op en onderhoudt deze effectief. Stelt anderen op hun gemak en bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten.
• Stuurt en coördineert werkzaamheden van zichzelf en anderen.
• Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
• Stimuleert en bevordert onderlinge communicatie en verhoudingen. Zet communicatie effectief in, teneinde interesse te wekken, meningen te beïnvloeden of gedrag te sturen.
• Ondersteunt de ontwikkelbehoeften van medewerkers en bevordert de ontwikkelactiviteiten. Vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie naar ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers.
• Handelt besluitvaardig.
• Spreekt helder de verwachtingen over het functioneren uit en geeft hier opbouwende feedback op.

Het aanbod
Salaris conform CAO Jeugdzorg, schaal 11 maximaal € 4.615,63 op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Werkdagen worden in overleg vastgesteld.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Debbie Maas, adjunct-directeur bij Veilig Thuis, bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 15 december 2017.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling. De vacature staat gelijktijdig in- en extern uit.

Interesse?
Voldoe je aan het profiel en heb je interesse, stuur dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 1 december 2017, uitsluitend per e-mail, een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Debbie Maas.

Open huis tijdens de Week tegen Kindermishandeling

Tijdens de week tegen Kindermishandeling opent Veilig Thuis West-Brabant haar deuren aan de St. Ignatiusstraat 253 te Breda. Op werkdagen van 09.30-16.00 uur kunnen burgers en professionals binnenlopen met vragen over kindermishandeling en over de werkwijze van Veilig Thuis. De week is van 20 tot en met 26 november 2017.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Mensen denken bij geweld vaak aan blauwe plekken. Signalen kunnen echter ook minder opvallend zijn zoals schuw of angstig gedrag of juist pestgedrag vertonen. Vraag hoe het gaat en probeer een helpende hand toe te reiken’.

Wat is het thema van dit jaar?

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind en werk samen. Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week stimuleren we partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek. Debbie Maas: ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen een stem krijgen. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en zelf (zoveel mogelijk) mee te bepalen wat er gebeurd. Als kinderen Veilig Thuis bellen zullen we met hen kijken wat nodig is om veiligheid te creëren’.

 

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl Het adres is St. Ignatiusstraat 253 4817 KK Breda.

Open huis bij Veilig Thuis (20-24 november)

Tijdens de Week tegen de kindermishandeling (20-26 november) organiseert Veilig Thuis West-Brabant een open huis.

Burgers en professionals kunnen op werkdagen binnen lopen met vragen over kindermishandeling en over de werkwijze van Veilig Thuis.

Veilig Thuis West-Brabant is gevestigd aan de St. Ignatiusstraat 253 te Breda. De bezoektijden tijdens dit open huis zijn van 09.30 – 16.00 uur.

Wij maken er ‘nog steeds’ een punt van in Breda

 

Zeg ‘nee’ tegen grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

 In de week van 6 tot en met 12 november start de Bredase campagne: ‘Wij maken er een punt van in Breda’. Deze week valt samen met de nationale ‘Week van Respect’ en sluit hier goed op aan. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen maken een punt van grensoverschrijdend gedrag en roepen anderen op om er ook een punt van te maken.

Organisaties bewust maken
Dit jaar valt de campagne samen met de ‘Week van Respect’ waarbij jongeren bewust worden gemaakt van het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals ongewenst gedrag. “Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht blijft. Met de jaarlijks terugkerende campagne willen we bewustzijn creëren bij vrijwilligersorganisaties en sportclubs, hoe zij zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten als het toch misgaat. Samen maken we er ‘nog steeds’ een punt van in Breda.” Aldus Renée Sterk, adviseur bij Breda Actief.

Hoe maken organisaties en verenigingen er een punt van?
De campagne is gericht op het preventief handelen van een club of organisatie op het gebied van sociale veiligheid. Hoe zorg je voor een aanspreekcultuur, bewustwording en aandacht op dit thema. Het is van belang dat er een aanspreekcultuur ontstaat en dat iedereen weet welke stappen er gezet kunnen worden als er een incident voordoet. De focus daarbij is het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag.. Voor iedere organisatie zijn andere speerpunten belangrijk en in Breda probeert men de krachten te bundelen. Zo werken vijf hockeyclubs in Breda samen aan Sportiviteit en Respect én tekenen 16 voetbalclubs op 23 oktober een overeenkomst waarin zij laten zien samen te werken aan een veiliger sportklimaat in Breda! Sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen met de campagne door op de website en social media te laten zien dat zij ‘er een punt van maken in Breda’. Offline kunnen zij dit laten zien door via www.breda-actief.nl/sociale-veiligheid een poster te downloaden en op te hangen. Zo laten ze zien dat ze sociale veiligheid hoog op de agenda hebben staan en hiermee andere organisaties stimuleren en inspireren om hetzelfde te doen.

Samenwerking binnen Breda
De vijf Bredase partners Veilig Thuis, GGD West Brabant, Radar, CJG Breda en Breda Actief bieden samen ondersteuning en begeleiding aan verenigingen en organisaties om ermee aan de slag te gaan in de praktijk. Zij voeren samen deze campagne en heeft Radar het studententeam ‘So Far’ betrokken om mee te denken hoe het beste aandacht te genereren voor de campagne. Iedere partner heeft zijn eigen expertise, waardoor vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen op een zo goed mogelijke manier worden ondersteund. “Het is goed om intensief samen te werken met deze ketenpartners.” vertelt Renée; “We weten elkaar snel te vinden en dat maakt dat we organisaties en clubs steeds beter op maat kunnen versterken.”

Aanpassing meldcode

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast. Nu beslis je als professional in stap 5 of je meldt of zelf hulp biedt of organiseert. Straks neem je in stap 5 twee beslissingen: is melden noodzakelijk én welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren?

Bekijk hier onder andere het animatiefilmpje die in twee minuten uitlegt wat er precies verandert.

Bron: Augeo

 

15 juni 2017; Internationale dag tegen de ouderenmishandeling; je ziet het pas als je het gelooft!

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Adjunct directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Ik zie dat we in Nederland volop aandacht hebben voor kwetsbare kinderen. Uiteraard is dit goed. De kwetsbaarheid van ouderen wordt echter onderschat. Hoe moeilijk is het als je rekening wordt leeggeplunderd door diegene die je verzorgt en waar je van houdt? Hoe schrijnend is het als een oudere niet de zorg krijgt die zo hard nodig is? De kwetsbare positie van deze ouderen dient hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te komen!’

Een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling is financiële uitbuiting. Per jaar worden er ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. Familieleden, vrienden of buren maken op een ongepaste manier gebruik van de bezittingen van (zorgafhankelijke) ouderen. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl

Jaarverslag 2016 – Veilig Thuis West-Brabant

Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Bekijk hier het jaar 2016 samengevat in cijfers.

 

Veilig Thuis en 18 gemeenten in West-Brabant zijn trots

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg concluderen in het rapport ‘De kwaliteit van Veilig Thuis Stap 2’ dat Veilig Thuis West-Brabant als één van de beste uit de bus komt. De inspecties hebben daarnaast veel waardering uitgesproken voor de aandacht die Veilig Thuis West-Brabant heeft voor ouderenmishandeling.

In 2015 zijn 26 Veilig Thuis organisaties opgericht waar vragen en meldingen binnenkomen over (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling. De voortvarende wijze waarop gemeenten en Veilig Thuis in oprichting in 2014 samen de vorming van een Veilig Thuis West-Brabant hebben opgepakt, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede resultaten in de regio.

In tijden van verandering en turbulentie is het voor Veilig Thuis hard werken. In 2016 zijn er 2828 adviezen gegeven en 6669 meldingen binnengekomen.

Het rapport geeft aan dat er nog twee verbeterpunten zijn voor Veilig Thuis West-Brabant: de doorlooptijden bij onderzoeken en de monitoring van veiligheidsafspraken. Veilig Thuis werkt eraan om ook deze punten naar een voldoende te brengen. Voor het versnellen van de doorlooptijden heeft Veilig Thuis eind 2016 van gemeenten extra middelen ontvangen om meer medewerkers aan te nemen. Verder krijgt de monitoring van veiligheidsafspraken extra aandacht de komende periode.

Debbie Maas, adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant: ‘De medewerkers van Veilig Thuis verdienen een bijzonder compliment. Zij staan dag en nacht klaar voor burgers en professionals die signalen van geweld achter de voordeur zien. Samen met de netwerkpartners uit wijkteams, straf- en zorgsector wordt in West-Brabant gewerkt aan korte lijnen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Twaalf Veilig Thuis organisaties scoren in het rapport een voldoende en tien Veilig Thuis organisaties matig. De kwaliteit van twee Veilig Thuis organisaties is onvoldoende.

Adreswijziging Veilig Thuis West-Brabant

Met ingang van woensdag 1 maart 2017 is ons nieuwe adres: St. Ignatiusstraat 253, 4817 KK Breda.

Het telefoonnummer en het postbusnummer blijven hetzelfde.