Lid Raad van Toezicht Veilig Thuis West-Brabant / SMO Breda / Vrouwenopvang Safegroup

Een inspirerende toezichthouder met bestuurlijke ervaring en focus op kwaliteit en veiligheid.

De organisatie
Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda e.o., Vrouwenopvang Safegroup en STEMO  zijn vier zelfstandige stichtingen die vallen onder eenheid van bestuur en toezicht. STEMO is de stichting waarin het vastgoed is ondergebracht.  De overige 3 stichtingen kennen elk een MT en een ondernemingsraad, SMO Breda en Vrouwenopvang Safegroup hebben daarnaast een eigen cliëntenraad.

SMO Breda e.o. richt zich met name op dak- en thuislozen (inclusief beschermd wonen), Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en Vrouwenopvang Safegroup biedt ambulante hulp en (crisis)opvang voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De bundeling van deze 3 organisaties maakt dat zij beschikken over krachtige expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel voor mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie verkeren.

De situatie
SMO-VT-SG verschillen van elkaar waar het gaat om de fase van organisatieontwikkeling en de financiële positie. Daarnaast is er sprake van vastgoed ontwikkelingen en regionale spreiding van de stichtingen.
De stichtingen worden geleid door één directeur-bestuurder die een jaar geleden is aangetreden. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vergroten van de onderlinge synergie en verbinding. Er zijn inmiddels een gedeelde visie gevormd en kernwaarden beschreven en er worden stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke strategie. Ook de medezeggenschapsorganen zijn mogelijkheden voor samen optrekken aan het verkennen.

De uitdaging
De ontwikkeling van de samenwerking vindt plaats tegen een dynamische achtergrond, zoals de covid pandemie, wijzigingen in financiering en krapper wordende financiële kaders, verandering in de visie op maatschappelijke opvang door de gemeentelijke opdrachtgevers. Recent tekenen zich daarbij relevante maatschappelijke ontwikkelingen af die van invloed zijn op de vraagzijde, zoals de toenemende woningschaarste, energiearmoede en het tekort aan opvangplekken voor diverse doelgroepen.

De uitdaging voor de komende jaren is het in maatschappelijk moeilijke tijden borgen van (nood)opvang voor en empowerment van mensen voor wie een (veilig en stabiel) thuis niet vanzelfsprekend is.
Dit vraagt om het:

 • Versterken van de onderlinge synergie tussen de 3 stichtingen;
 • Vormgeven aan verdere netwerkontwikkeling;
 • Goed aangesloten blijven op het (met name gemeentelijk) opdrachtgeverschap;
 • Aansluiting van cliënten organiseren op hun sociale omgeving.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Samen met de directeur-bestuurder draagt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance.  De raad van toezicht vervult haar toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de 4 stichtingen haar maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënt daarin.

De raad van toezicht vergadert zesmaal per jaar, en heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Het contact met de medezeggenschap is in de raad van toezicht onderling verdeeld.

De vacature
Per januari 2023 ontstaat een vacature voor een lid van de raad van toezicht, tevens als voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Het profiel
De leden van de RvT zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de individuele en gezamenlijke opgave van SMO-VT-SG. Een lid van de RvT van SMO-VT-SG beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar.

Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende competenties en drijfveren:

 • Ervaren bestuurder: kent de dynamiek aan de bestuurstafel en beschikt over een relevant netwerk
 • Kwaliteit en veiligheid: heeft affiniteit met kwaliteit en veiligheid en bij voorkeur ervaring in Zorg & Welzijn of het Sociaal Domein.
 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de hierboven genoemde sectoren en weet te inspireren;
 • Cliëntgericht: is intrinsiek betrokken bij cliënten en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen kracht en participatie;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch en uitdagend bevragen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de WNT-normering voor klasse III en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt SMO-VT-SG samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (Vacature Lid raad van toezicht Movimento Zorg (movimento-zorg.nl).
Reageren kan tot en met 18 december a.s.

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De gesprekken met Anemone Bögels vinden online plaats in week 51
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 1-2023 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken en een adviesgesprek zijn gepland in week 2 en week 3.
Doelstelling is de procedure begin 2023 af te ronden met de benoeming door de raad van toezicht.

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant is op zoek naar een collega voor één van de backoffice teams voor 28-36 uur.

De organisatie Veilig Thuis

Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams die voorwaarden en vervolgtrajecten uitvoeren , een apart team Onderzoek.

Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van  voorwaarden en vervolgtraject is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De medewerker backoffice  

Een voorwaarden en vervolgtraject bestaat uit maximaal 10 weken en wordt ingezet bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij sprake is van acute en/of structurele veiligheidsproblematiek.

In interactie met het cliëntsysteem worden voorwaarden gesteld om te komen tot directe veiligheid van alle leden van het cliëntsysteem. Naast interactie en samenwerking met het cliëntsysteem werk je hierbij nauw samen met de medewerkers van de lokale toegangen van de 16 gemeenten en met andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel zorg als straf.

Jij als medewerker backoffice bent in staat om na het stellen van de veiligheidsvoorwaarden in afstemming met cliëntsysteem en (betrokken)ketenpartners de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te dragen.

Als medewerker backoffice ben je in staat om vanuit meervoudige partijdige rol in dialoog te gaan met clientsystemen. Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Je bent transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem.

Belangrijkste taken

 • Je stelt een plan van aanpak voor het voorwaarden en vervolgtraject en bent in staat in te schatten welke interne disciplines je hier voor nodig hebt (vertrouwensarts, gedragswetenschapper, aandacht functionaris etc.);
 • Je stelt veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het cliëntsysteem (incl. informeel netwerk) en (betrokken) ketenpartners.
 • Na het komen tot directe veiligheid draag je het zicht voor veiligheid over, waarbij je alle betrokkenen informeert over de uitkomsten van het voorwaarden en vervolgtraject en de overdrachtspartij.
 • Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en interventies.

Vereiste competenties

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ registratie
 • Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt hierdoor aantoonbare kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling)
 • Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken.
 • Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en resultaatsturing te opereren;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
 • Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
 • Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

 Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.967,30 – € 4.471,31;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
 • Een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466

Stuur je gemotiveerde reactie uiterlijk 30 november naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Gesprekken vinden plaats op woensdag 7 december.

Vacatures voormalig pleger ervaringsdeskundigen (10-14 uur per week)

Sinds januari 2018 bestaat Cirkel is Rond en  worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit de Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet.  Cirkel is Rond valt onder een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup, Wijzijn Traverse, IMW, Surplus en Trema. Momenteel zetten 6 ervaringsdeskundigen zich in om de cirkel van geweld te doorbreken. Het team ervaringsdeskundigen bestaat uit zowel voormalig slachtoffers van huiselijk geweld als voormalig plegers van huiselijk geweld

Voor het team zijn we op zoek naar twee mannelijke ervaringsdeskundigen

Over Cirkel is Rond

Cirkel is Rond heeft als doel laagdrempelige hulp te bieden aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Door de inzet van ervaringsdeskundigen voelen betrokkenen zich beter gehoord. De rol van een pleger en slachtoffer zijn minder onderscheidend van elkaar dan het in ons taalgebruik lijkt.

Wij zoeken een enthousiaste collega met lef en energie die laat zien dat je weer grip kunt krijgen op je leven en Cirkel is Rond samen met het team tot een succes weet te maken. Jij hebt je ervaringsverhaal voldoende verwerkt en weet dit op een professionele manier te delen en als kennis in te zetten. Je durft kritisch mee te denken over de bestaande hulpverlening en deze aan te vullen met inzichten vanuit jouw eigen ervaringsdeskundigheid.

Wat ga je doen?

Je levert, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, een bijdrage aan het begeleiden van cliënten, ter ondersteuning en bevordering van de veiligheid en het herstelproces. Je werkt in een casus in de driehoek met de client en de casusverantwoordelijke professional. Je zorgt voor een verdere profilering van de inzet van ervaringsdeskundigheid en denkt mee over het tegengaan van stigmatisering en het creëren van maatschappelijke kansen. Tot slot geef je trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau (minimaal mbo+-niveau).
 • Scholing en (werk)ervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid is een voorwaarde.
 • In verband met ons werkgebied is wonend in West-Brabant een pré.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en weet aansluiting te vinden bij de verschillende niveaus (cliënten en professionals).
 • Je herkent je in de volgende competenties en vaardigheden: mondeling/schriftelijk communiceren, organisatie- en omgevingsbewust, creativiteit, samenwerken, plannen en organiseren en stressbestendigheid.
 • Bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Ervaring op een van de volgende gebieden; verslaving, eer gerelateerd geweld, seksueel geweld of ouderenmishandeling én meerdere talen spreken, is een pré.

Wat bieden wij jou?

De ervaringsdeskundige maakt deel uit van het team Cirkel is Rond en wordt aangestuurd door de teamleider. Wij bieden een parttime jaarcontract per 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is conform de CAO Jeugdzorg, inschaling afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring. Je krijgt in company scholing m.b.t. ervaringsdeskundigheid.

Het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure.

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast, maar wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marjo de Keijzer via 06-21975378 (bereikbaar op dinsdag en donderdag). Je kunt tot 30 november 2022  solliciteren voor deze functie door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Marjo de Keijzer, teamleider.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS (basisarts)

Stichting Veilig Thuis West Brabant is het regionale advies – en meldpunt voor acuut en structureel geweld en/ of onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, stalking en mensenhandel. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant advies vragen of melden, zowel burgers als professionals, met als doel het geweld te stoppen en te voorkomen. Het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staat hierbij centraal. We werken daarom samen met een groot netwerk van professionals, zoals collega’s van de zorg-, onderwijs- en veiligheidsketen. Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Vertrouwensarts/ ANIOS.

Aantal uren is in overleg
Wil je eerst vanuit je huidige baan komen ervaren hoe deze functie bevalt binnen Veilig Thuis West-Brabant? Een detacheringsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Je bent daarnaast altijd welkom om een dagje mee te lopen ter afweging of het vak van vertrouwensarts bij je past.

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Werken bij Veilig Thuis West-Brabant betekent dat je gedreven bent om jouw medische expertise in te zetten om uiteindelijk een veilige leefomgeving van kinderen en volwassenen te creëren.
De vertrouwensarts of ANIOS ontvangt hiërarchische leiding van de teammanager. De vertrouwensarts geeft zelf geen leiding.

Het vak van de vertrouwensarts is dynamisch en veelzijdig, zowel in medische als uitvoerende zin en heeft betrekking op alle leeftijdsgroepen, van min 9 maanden tot honderd plus.

Uitvoerend werk
Wat doet de vertrouwensarts binnen Veilig Thuis?
Als vertrouwensarts heb je een advies – en een uitvoerende functie. Ook ben je betrokken bij kwaliteit, beleid en het onderhouden van (para) medisch netwerk.
Naar aanleiding van de melding, analyseer, beoordeel en interpreteer je de medische problematiek van de direct betrokkene, door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/ of informatie van derden. Je maakt een inschatting van gezondheidstoestand van de direct betrokkenen en of dit van invloed kan zijn op de totale problematiek. Je geeft, indien nodig, advies aan direct betrokkene om medische zorg in te schakelen.

Bij meldingen met medische componenten zoals letsel, psychiatrie, kwetsbare zwangere kan de vertrouwensarts ook zelf in gesprek gaan met de direct betrokkenen. Dit gesprek kan plaatsvinden bij Veilig Thuis, maar ook aan huis, in het ziekenhuis of bij Safegroup. De vertrouwensarts benadert betrokken medische hulpverleners en zorgt dat er medisch-forensisch onderzoek wordt gedaan als dat nodig is.

Je bent een sparringpartner voor artsen en andere professionals uit de medische en paramedische wereld. In een adviesgesprek wordt samen verkend wat de opties zijn om de cliënt te helpen; melding is lang niet altijd aan de orde, maar wel als dat nodig is.

Daarnaast behoort regelmatig overleg over casuïstiek met de ziekenhuizen en het revalidatiecentrum in de regio tot de taken, evenals het geven van voorlichting aan het (para)medisch netwerk of GGZ-instellingen.
Je denkt mee bij interne kwaliteitsadvisering en ondersteunt je collega-medewerkers van Veilig Thuis.

Samen de veiligheid borgen
Vertrouwensartsen zijn samen met de medewerkers van Veilig Thuis en de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de cliënt. Hiervoor is verbinding met externe professionals essentieel om tot een gezamenlijk geïntegreerd plan te komen.

De vertrouwensarts is een onmisbare schakel in de verbinding tussen de medische en de niet-medische wereld voor het borgen van veiligheid.

Functie eisen
• Je bent een BIG-geregistreerd arts;
• Je hebt affiniteit met de problematiek rondom mishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties en bent bereid je hierin te scholen*;
• Bij voorkeur heb je kennis van specialistische vakgebieden zoals (kinder-) psychiatrie, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Bereikbaarheid
Indien nodig is er is altijd een vertrouwensarts bereikbaar, ook buiten kantoortijden. Hiervoor wordt samengewerkt met de vertrouwensartsen uit andere regio’s, zoals Zeeland en Limburg,

*Nieuwe opleiding
Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor vertrouwensartsen binnen het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH).
Per 1 september 2021 is de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts gestart als onderdeel van de opleiding tot het BIG specialisme arts Maatschappij en Gezondheid (zie www.artsmg.nl). Ben je al geregistreerd als arts M+G of een ander medisch specialisme dan wordt gekeken wat de opleidingsmogelijkheden zijn voor jou.
Als je eerst wilt ervaren of het vak van vertrouwensarts bij je past, dan kun je in een later stadium besluiten over het volgen van de opleiding.
De nieuwe opleiding biedt verdere professionalisering van het vak.

Wat bieden wij?
Wij bieden een jaarcontract bij Veilig Thuis West-Brabant, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 12 van cao Jeugdzorg, dit betekent een salaris van minimaal € 3.749,57 en maximaal € 5.900,99. Overige arbeidsvoorwaarden zijn zoals bepaald in cao Jeugdzorg.

Ben je enthousiast?
Heb je na het lezen van bovenstaand profiel nog vragen over de functie? Neem dan contact op met teammanager Willemijn van Kalmthout of vertrouwensarts Valerie Corver. Bereikbaar op algemeen telefoonnummer van Veilig thuis West-Brabant 076-5233466.

Wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl, onder vermelding van de vacaturenaam. Graag bieden we de mogelijkheid om een dag mee te lopen met de vertrouwensarts.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Planner (32 – 36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Ben je flexibel, oplossingsgericht én zorgvuldig? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ter versterking van het team zijn wij op korte termijn op zoek naar een Planner (32-36 uur).

Wat ga je doen?
Als planner ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de roosters van Veilig Thuis West-Brabant. Je bent de schakel tussen medewerkers en managers. Je ondersteunt het primaire proces en zorgt voor een optimale invulling van het rooster. Je signaleert knelpunten met betrekking tot de bezetting en zorgt voor een oplossing. Je hebt overzicht en beantwoordt vragen van collega’s met betrekking tot het rooster, gewerkte uren en verlof. Je adviseert de managers over het planningsproces en capaciteitsvraagstukken.

Wat heb jij te bieden?
Je bent zorgvuldig, proactief en heel goed in plannen. Je vindt het leuk om te puzzelen en bent oplossingsgericht. Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare rol. Je bent goed in het werken met systemen of kunt dit snel eigen maken. Tot slot heb je kennis van wet- en regelgeving en cao Jeugdzorg op het gebied van roosterplanning.

Wat bieden wij jou?
Veilig Thuis West-Brabant biedt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingeschaald in schaal 7 van de cao Jeugdzorg (minimaal €2415,26 en maximaal €3451,77 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband van 36 uur).
Daarnaast maken 200 verlofuren op jaarbasis, een eindejaarsuitkering, en een reiskosten/thuiswerkvergoeding onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden.

In de functie krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Interesse?
Stuur je motivatie met CV uiterlijk 28 augustus naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl  t.a.v. Rian Willems (teammanager).

Vacature Gedragswetenschapper (24 – 36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Ter versterking van het team zijn wij op korte termijn op zoek naar een gedragswetenschapper (24 – 36 uur).

Wat ga je doen?

 • Je adviseert medewerkers in complexe casuïstiek, bijvoorbeeld;
 • Wanneer aanvullende psycho-educatie nodig is;
 • Wanneer er sprake is van psychopathologie en dit onderdeel uitmaakt van de onveiligheid;
 • Bij een risicoanalyse op specifieke vormen van geweld en op basis van wetenschappelijke inzichten;
 • Bij complexe casuïstiek met ernstige onveiligheid op meerdere leefgebieden en waarbij patronen niet doorbroken worden.
 • Je levert een actieve en sturende bijdrage aan de deskundigheid van betrokken collega’s;
 • Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek en aanvullende screening bij geweld in huiselijke kring, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten;
 • Je pleegt, indien noodzakelijk, specifieke interventies (denk hierbij aan taxatiegesprekken, aansluiten bij (kind)gesprekken, observatie, bieden van psycho-educatie) bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid;
 • Je signaleert en analyseert voor Veilig Thuis relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
 • Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied.

Hoe ziet een werkdag eruit?
In de ochtend start je met het checken van de mailbox. Niet veel later komt een collega binnengelopen. Er is melding gedaan door een school, nadat een kind een onthulling van fysieke mishandeling heeft gedaan. De vertrouwensarts is op kantoor en sluit direct aan. Samen met de medewerker maken jullie een plan van aanpak. Vervolgens bereid je de casuïstiekbespreking voor, die je later in de ochtend hebt. Je verdiept je in een onderzoek over trauma, wat recent gepubliceerd is. Het team wil graag meer weten over de effecten van trauma op hechting, zodat zij dit mee kunnen nemen in de veiligheidskaart.

In de middag bereid je het Multidisciplinair Overleg (MDO) voor. Een van de casussen betreft een vraag over partnergeweld. Je wilt graag sparren over een passend advies in verband met vermoedens van intiem terreur en belt een collega gedragswetenschapper op. Na het MDO werk je aan het observatieverslag van een huisbezoek, waar je met een collega gisteren nog bent geweest. Wanneer je het verslag bijna af hebt, komen de collega’s met wie jij vanochtend een plan van aanpak hebt gemaakt, terug op kantoor. Het gesprek met het kind en haar ouders is goed verlopen. Je rondt het observatieverslag af en vertrekt daarna naar huis.

 Wat neem je mee?
Je bent volhardend, proactief, leergierig en besluitvaardig. Je kunt goed het overzicht bewaren en bent analytisch. Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding. Daarnaast heb je kennis van: huiselijk geweld en kindermishandeling, (erkende) therapeutische (crisis-)interventies en behandelmethoden, (screenende) diagnostiek, gedragsproblemen en –stoornissen en de sector en de daarbij betrokken zorg- en strafketen.

Je bent in het bezit van een SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog/ orthopedagoog SKJ), dan wel registratie bij NVO, NIP of BIG, of bent bereid je te registreren.

Wat bieden wij?
Veilig Thuis West-Brabant biedt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Heb je specifieke wensen m.b.t. het aantal uren, vermeld dit dan graag in je sollicitatiebrief. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao Jeugdzorg (minimaal € 3.404,08 en maximaal € 5.144,01).

Je komt te werken in een sterk en collegiaal team met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het werk is afwisselend en mag je zelfstandig invullen.

Interesse?
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Neem dan contact op met Liselot Nuytinck (l.nuytinck@veiligthuiswb.nl) of Myrte Tolhoek (m.tolhoek@veiligthuiswb.nl), gedragswetenschappers. Zij zijn bereikbaar per mail of via telefoonnummer 076 – 523 34 66.

Stuur je motivatie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl  t.a.v. Willemijn van Kalmthout.

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn.

Dit artikel is de weergave van een vier uur durend gesprek tussen ervaringsdeskundigen over de bijdrage van ervaringskennis bij hulp aan mensen die kampen met huiselijk geweld. De ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten vanuit de perspectieven van slachtoffer en pleger, reflecteren, verkennen en onderzoeken samen hoe hulp nog meer en beter kan aansluiten. De gespreksdeelnemers denken samen na over hoe ook de plegers bereikt en ondersteund kunnen worden en wat er van belang is bij het voorkomen van huiselijke geweld. Er wordt gesproken over wat nodig is om veiligheid en vertrouwen te creëren zodat ook bij gevoelens van schaamte de kloof om hulp te vragen kleiner wordt.

Als context bij het gesprek met de ervaringsdeskundigen gebruiken we een bescheiden selectie aan beelden uit literatuur over de dynamiek van huiselijk geweld. Huiselijk geweld staat niet op zichzelf. Maar de nadruk in het artikel ligt op ervaringskennis als een waardevol aanvulling op professionele kennis. Het doel is om deze ervaringskennis toegankelijk te maken voor cliënten, hun naasten en collega-professionals. We sluiten het artikel af met lering die hieruit getrokken kan worden.

Achtergrond van de deelnemers in het gesprek
Het gesprek wordt gevoerd door negen ervaringsdeskundigen. Een aantal mannen hebben ervaring met het plegen van geweld en zijn daar mee gestopt, een aantal mannen en vrouwen maakten geweld mee tijdens hun jeugd met hun vader, een aantal vrouwen hebben ervaring in het ondergaan van geweld met hun partner. De vorm van het gesprek was met een binnenkring van ervaringsdeskundigen en een buitenkring van vier experts. De ervaringsdeskundigen en experts lezen dit artikel kritisch mee.

Het volledige verhaal kun je hier lezen.

Jaarbeeld 2020

Het afgelopen jaar in één oogopslag. Je kunt het jaarbeeld hier bekijken.

Nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Lieke Jansen afscheid nemen als directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

De selectieprocedure voor de werving van een nieuwe bestuurder is inmiddels afgerond en wij kunnen u met genoegen mededelen dat per 1 oktober 2021 mevrouw J. (Judith) Kuypers door de Raad van Toezicht is benoemd tot directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

Judith Kuypers werkt op dit moment als ad interim-directeur bij Veilig Thuis Brabant Noordoost en als directeur van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Met haar brede bestuurlijke ervaring, kennis en expertise, is de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat Judith Kuypers een uitstekende kandidaat is om de ontwikkeling van de drie organisaties te leiden.

Wij wensen Judith veel succes en kijken met vertrouwen uit naar een prettige samenwerking.

Namens de Raad van Toezicht,
R. Stam
Voorzitter Raad van Toezicht
SMO Breda/Veilig Thuis West-Brabant/Vrouwenopvang Safegroup