Lid Raad van Toezicht Veilig Thuis West-Brabant / SMO Breda / Vrouwenopvang Safegroup

Een inspirerende toezichthouder met bestuurlijke ervaring en focus op kwaliteit en veiligheid.

De organisatie
Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda e.o., Vrouwenopvang Safegroup en STEMO  zijn vier zelfstandige stichtingen die vallen onder eenheid van bestuur en toezicht. STEMO is de stichting waarin het vastgoed is ondergebracht.  De overige 3 stichtingen kennen elk een MT en een ondernemingsraad, SMO Breda en Vrouwenopvang Safegroup hebben daarnaast een eigen cliëntenraad.

SMO Breda e.o. richt zich met name op dak- en thuislozen (inclusief beschermd wonen), Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en Vrouwenopvang Safegroup biedt ambulante hulp en (crisis)opvang voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld. De bundeling van deze 3 organisaties maakt dat zij beschikken over krachtige expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel voor mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie verkeren.

De situatie
SMO-VT-SG verschillen van elkaar waar het gaat om de fase van organisatieontwikkeling en de financiële positie. Daarnaast is er sprake van vastgoed ontwikkelingen en regionale spreiding van de stichtingen.
De stichtingen worden geleid door één directeur-bestuurder die een jaar geleden is aangetreden. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het vergroten van de onderlinge synergie en verbinding. Er zijn inmiddels een gedeelde visie gevormd en kernwaarden beschreven en er worden stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke strategie. Ook de medezeggenschapsorganen zijn mogelijkheden voor samen optrekken aan het verkennen.

De uitdaging
De ontwikkeling van de samenwerking vindt plaats tegen een dynamische achtergrond, zoals de covid pandemie, wijzigingen in financiering en krapper wordende financiële kaders, verandering in de visie op maatschappelijke opvang door de gemeentelijke opdrachtgevers. Recent tekenen zich daarbij relevante maatschappelijke ontwikkelingen af die van invloed zijn op de vraagzijde, zoals de toenemende woningschaarste, energiearmoede en het tekort aan opvangplekken voor diverse doelgroepen.

De uitdaging voor de komende jaren is het in maatschappelijk moeilijke tijden borgen van (nood)opvang voor en empowerment van mensen voor wie een (veilig en stabiel) thuis niet vanzelfsprekend is.
Dit vraagt om het:

 • Versterken van de onderlinge synergie tussen de 3 stichtingen;
 • Vormgeven aan verdere netwerkontwikkeling;
 • Goed aangesloten blijven op het (met name gemeentelijk) opdrachtgeverschap;
 • Aansluiting van cliënten organiseren op hun sociale omgeving.

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Samen met de directeur-bestuurder draagt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance.  De raad van toezicht vervult haar toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de 4 stichtingen haar maatschappelijke doelstelling en de centrale positie van de cliënt daarin.

De raad van toezicht vergadert zesmaal per jaar, en heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Het contact met de medezeggenschap is in de raad van toezicht onderling verdeeld.

De vacature
Per januari 2023 ontstaat een vacature voor een lid van de raad van toezicht, tevens als voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Het profiel
De leden van de RvT zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de individuele en gezamenlijke opgave van SMO-VT-SG. Een lid van de RvT van SMO-VT-SG beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar.

Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende competenties en drijfveren:

 • Ervaren bestuurder: kent de dynamiek aan de bestuurstafel en beschikt over een relevant netwerk
 • Kwaliteit en veiligheid: heeft affiniteit met kwaliteit en veiligheid en bij voorkeur ervaring in Zorg & Welzijn of het Sociaal Domein.
 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de hierboven genoemde sectoren en weet te inspireren;
 • Cliëntgericht: is intrinsiek betrokken bij cliënten en hun directe omgeving met een duidelijke visie op eigen kracht en participatie;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch en uitdagend bevragen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen;
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en dit inbrengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, kan goed luisteren en maakt graag gebruik van elkaars expertise.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de WNT-normering voor klasse III en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt SMO-VT-SG samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer 030-7115611. Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (Vacature Lid raad van toezicht Movimento Zorg (movimento-zorg.nl).
Reageren kan tot en met 18 december a.s.

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De gesprekken met Anemone Bögels vinden online plaats in week 51
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 1-2023 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats, de tweede ronde verdiepende gesprekken en een adviesgesprek zijn gepland in week 2 en week 3.
Doelstelling is de procedure begin 2023 af te ronden met de benoeming door de raad van toezicht.

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant is op zoek naar een collega voor één van de backoffice teams voor 28-36 uur.

De organisatie Veilig Thuis

Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams die voorwaarden en vervolgtrajecten uitvoeren , een apart team Onderzoek.

Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van  voorwaarden en vervolgtraject is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De medewerker backoffice  

Een voorwaarden en vervolgtraject bestaat uit maximaal 10 weken en wordt ingezet bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij sprake is van acute en/of structurele veiligheidsproblematiek.

In interactie met het cliëntsysteem worden voorwaarden gesteld om te komen tot directe veiligheid van alle leden van het cliëntsysteem. Naast interactie en samenwerking met het cliëntsysteem werk je hierbij nauw samen met de medewerkers van de lokale toegangen van de 16 gemeenten en met andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel zorg als straf.

Jij als medewerker backoffice bent in staat om na het stellen van de veiligheidsvoorwaarden in afstemming met cliëntsysteem en (betrokken)ketenpartners de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te dragen.

Als medewerker backoffice ben je in staat om vanuit meervoudige partijdige rol in dialoog te gaan met clientsystemen. Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Je bent transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem.

Belangrijkste taken

 • Je stelt een plan van aanpak voor het voorwaarden en vervolgtraject en bent in staat in te schatten welke interne disciplines je hier voor nodig hebt (vertrouwensarts, gedragswetenschapper, aandacht functionaris etc.);
 • Je stelt veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het cliëntsysteem (incl. informeel netwerk) en (betrokken) ketenpartners.
 • Na het komen tot directe veiligheid draag je het zicht voor veiligheid over, waarbij je alle betrokkenen informeert over de uitkomsten van het voorwaarden en vervolgtraject en de overdrachtspartij.
 • Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en interventies.

Vereiste competenties

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ registratie
 • Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt hierdoor aantoonbare kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling)
 • Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken.
 • Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en resultaatsturing te opereren;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
 • Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
 • Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

 Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.967,30 – € 4.471,31;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
 • Een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466

Stuur je gemotiveerde reactie uiterlijk 30 november naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Gesprekken vinden plaats op woensdag 7 december.

Vacatures voormalig pleger ervaringsdeskundigen (10-14 uur per week)

Sinds januari 2018 bestaat Cirkel is Rond en  worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit de Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet.  Cirkel is Rond valt onder een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup, Wijzijn Traverse, IMW, Surplus en Trema. Momenteel zetten 6 ervaringsdeskundigen zich in om de cirkel van geweld te doorbreken. Het team ervaringsdeskundigen bestaat uit zowel voormalig slachtoffers van huiselijk geweld als voormalig plegers van huiselijk geweld

Voor het team zijn we op zoek naar twee mannelijke ervaringsdeskundigen

Over Cirkel is Rond

Cirkel is Rond heeft als doel laagdrempelige hulp te bieden aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Door de inzet van ervaringsdeskundigen voelen betrokkenen zich beter gehoord. De rol van een pleger en slachtoffer zijn minder onderscheidend van elkaar dan het in ons taalgebruik lijkt.

Wij zoeken een enthousiaste collega met lef en energie die laat zien dat je weer grip kunt krijgen op je leven en Cirkel is Rond samen met het team tot een succes weet te maken. Jij hebt je ervaringsverhaal voldoende verwerkt en weet dit op een professionele manier te delen en als kennis in te zetten. Je durft kritisch mee te denken over de bestaande hulpverlening en deze aan te vullen met inzichten vanuit jouw eigen ervaringsdeskundigheid.

Wat ga je doen?

Je levert, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, een bijdrage aan het begeleiden van cliënten, ter ondersteuning en bevordering van de veiligheid en het herstelproces. Je werkt in een casus in de driehoek met de client en de casusverantwoordelijke professional. Je zorgt voor een verdere profilering van de inzet van ervaringsdeskundigheid en denkt mee over het tegengaan van stigmatisering en het creëren van maatschappelijke kansen. Tot slot geef je trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau (minimaal mbo+-niveau).
 • Scholing en (werk)ervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid is een voorwaarde.
 • In verband met ons werkgebied is wonend in West-Brabant een pré.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en weet aansluiting te vinden bij de verschillende niveaus (cliënten en professionals).
 • Je herkent je in de volgende competenties en vaardigheden: mondeling/schriftelijk communiceren, organisatie- en omgevingsbewust, creativiteit, samenwerken, plannen en organiseren en stressbestendigheid.
 • Bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Ervaring op een van de volgende gebieden; verslaving, eer gerelateerd geweld, seksueel geweld of ouderenmishandeling én meerdere talen spreken, is een pré.

Wat bieden wij jou?

De ervaringsdeskundige maakt deel uit van het team Cirkel is Rond en wordt aangestuurd door de teamleider. Wij bieden een parttime jaarcontract per 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is conform de CAO Jeugdzorg, inschaling afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring. Je krijgt in company scholing m.b.t. ervaringsdeskundigheid.

Het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure.

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast, maar wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marjo de Keijzer via 06-21975378 (bereikbaar op dinsdag en donderdag). Je kunt tot 30 november 2022  solliciteren voor deze functie door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Marjo de Keijzer, teamleider.

Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

Hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij hulpverlening aan plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Op het platform Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is deze casebeschrijving Inzet Ervaringsdeskundigen ‘De cirkel is rond’ gepubliceerd. Landelijk is het project nu een  mooi en inspirerend voorbeeld.

Op 7 en 8 maart was ik bevoorrecht om een tweedaagse werkconferentie bij te wonen op Aruba

Doel van de werkconferentie ‘No Mas, No More’ was om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden te versterken en een stap verder te brengen. Ieder (ei)land heeft een delegatie samengesteld van professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de aanpak: beleidsmedewerkers, hulpverleners (opvang, jeugd, slachtoffers, artsen, maatschappelijk werk), politie en justitie en NGO’s. Zelf begeleidde ik een workshop over het vormen van een laagdrempelig meldpunt.

De delegatie uit Nederland kwam zeker niet alleen informatie brengen. We zijn verrijkt naar huis teruggekeerd met tal van ideeën.

Indrukwekkend was de presentatie van Ms.Joy Arnell over de effecten van orkaan Irma in relatie tot huiselijk geweld. Fantastisch was het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige die kracht en moed had gevonden. Treffend was het pleidooi van Dr. Glenda Simms om waarden en normen bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ronduit indrukwekkend waren de onderzoeksresultaten van Pr. Adele Jones naar huiselijk geweld.

De ideeën die voldoende draagvlak hadden, zijn vertaald in concrete acties die in 2018 opgepakt zullen worden. Dit heeft een mooie puzzel opgeleverd (zie plaatje)

Geïnspireerd door alle inzichten en gesprekken zijn collega Gerrianne Rozema van Sterk Huis en ikzelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben onze inzichten vertaald naar een wens om 5 topics in alle regio’s te adopteren.

Topic 1: bescherm het ongeboren kind.

Topic 2: jonge jongens en meisjes weten wat normaal en niet normaal is en kinderen groeien beschermd op.

Topic 3: Tieners en adolescenten zijn zich bewust van gevaren en weten waar ze moeten zijn voor hulp.

Topic 4: Mannen en vrouwen durven nieuwe keuzes te maken.

Topic 5: ouderen zijn in beeld en veilig.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief seksueel misbruik) hebben zeer ernstige gevolgen. In iedere levensfase komt het voor, heeft het geweld een eigen verschijningsvorm en vraagt een aanpak op maat. Privé geweld is een zaak & taak van ons allen!

Masha danki

Debbie Maas

 

Kennis en dialoog over partnergeweld gewenst

Deze week is huiselijk geweld volop in het nieuws. Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over de omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Op social media en op tv roept de uitkomst van het onderzoek nogal wat reacties op (Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel). Dit fascineert mij enorm. Vanaf de jaren 90 is er steeds meer aandacht gekomen voor het thema huiselijk geweld. De nota privé geweld, publieke zaak heeft in 2001 een boost gegeven als het gaat om bewustwording, taboedoorbreking, meer meldingen en interventies. Als het gaat om het doorgronden van huiselijk geweld is er echt nog werk aan de winkel. Wist u bijvoorbeeld dat de term huiselijk geweld door gezinnen vaak niet geassocieerd wordt met wat er gebeurd, waardoor hulp vragen pas aan de orde is bij acute onveiligheid? Wist u dat geweld vaak van generatie tot generatie is doorgegeven en patronen lastig te doorbreken zijn? Wist u dat er sprake is van schuld- en schaamtegevoelens zowel bij plegers als slachtoffers? En wist u dat er meerdere verschijningsvormen zijn van huiselijk geweld?

Kortom de kennis rondom het thema huiselijk geweld dient verder verspreid! Dit zal het beeld over wat wel en niet toelaatbaar is veranderen, daarvan ben ik overtuigd. Mooi dus dat dit onderzoek de dialoog brengt! Laten we dit thema in het belang van al die gezinnen hoog op de agenda houden.

Debbie Maas

Snellere inzet van hulp door samenwerking

Onderzoekers van de Fontys Hogeschool concluderen uit onderzoek dat professionals in multidisciplinaire teams die kinderen moeten helpen niet goed samenwerken en elkaar wantrouwen. Is dit een bekend beeld? Soms wel helaas.

Maar er zijn ook fantastische voorbeelden. Zo kennen we in West-Brabant al jaren een huiselijk geweld overleg. In het overleg worden ernstige huiselijk geweldsituaties geanalyseerd, risico’s qua veiligheid ingeschat en scenario’s gemaakt in samenwerking met Justitie. Op basis van geanalyseerde informatie van de ketenpartners, wordt gekeken welke hulp aansluit op betreffende betrokkenen in de huiselijk geweld situatie. Met de partners hebben we het standpunt ingenomen dat we (tenzij onvermijdelijk) samen met gezinnen plannen willen maken en niet over gezinnen willen spreken. In 2016 heeft dit geresulteerd in scholing aan professionals hoe familieberaden te organiseren en hoe je samen tot veiligheidsplannen komt. Er zijn meer familieberaden gehouden om met gezinnen veiligheidsplannen te maken die bij de evaluatie door gezinnen en betrokken met een gemiddeld cijfer van 8,1 zijn beoordeeld. Deze ervaringen smaken naar meer. Deze maand hebben de partners samen een innovatievoorstel omarmd waarbij de vorm van het huidige overleg als ook slimme en snelle routes voor inzet nader bezien en uitgewerkt gaan worden.

Doel: in samenspraak met direct betrokkenen snellere inzet van hulp in complexe zaken, voorkomen van herhaald slachtofferschap, vergroten van de veiligheid! We gaan ervoor!

 

Bevlogenheid rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze week had ik het genoegen om te spreken met een burgemeester. Ze vroeg naar de passie voor de opdracht bij Veilig Thuis. Wat een fantastische vraag!

Waarom zijn de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling zo boeiend? Als ik mensen privé en werk gerelateerd spreek hoor ik vaak voorbeelden vanuit hun directe omgeving. De persoonlijke vaak schrijnende verhalen raken mij en intrigeren mij ook. De problematiek is zo dichtbij en tevens soms ongrijpbaar omdat het achter de voordeur afspeelt. Mijn passie ligt bij het bespreekbaar maken van geweld. Daarnaast zie ik het als onze missie om (jarenlange) patronen van geweld te doorbreken. Als de burgemeester dan vertelt welke acties zij zelf al heeft uitgevoerd en van plan is om het op te pakken, word ik blij. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk een gezamenlijke opdracht van iedereen… van burgemeester tot buren. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

Stilstaan bij de bedoeling is belangrijk. Uitleg aan gezinnen over de bedoeling is evenzo relevant. Natuurlijk is het ingewikkeld als een professional van Veilig Thuis aanbelt bij gezinnen die zelf niet om hulp hebben gevraagd. Natuurlijk gaan we er ook ervan uit dat mensen heel veel van elkaar en/of hun kind houden. Het belang van veiligheid checken en/of creëren is echter wel een gezamenlijk belang. Het gesprek hierover vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel creëert een opening om zorgen te bespreken en veiligheid te creëren daar waar nodig. Als we dichtbij onze bedoeling blijven kunnen we geweld wellicht eerder uitsluiten maar komen we ook een stap dichterbij om generationele overdracht van geweld te doorbreken.

Geïnspireerd door eigen collega’s

Stilstaan bij je eigen werk is een luxe wat we onszelf te weinig gunnen. Ik kreeg de vraag van twee medewerkers van Veilig Thuis om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen aan professionals van kinderdagverblijven. Hier zei ik graag ja tegen. Als je beleidsmatige en/of strategische keuzes maakt, dienen deze gevoed vanuit de inhoud.

De bijeenkomst werd op een warme avond gehouden. Het was dan ook fantastisch om te zien dat de opkomst goed was terwijl het toch echt wel terrasweer was. De collega’s van Veilig Thuis gaven uitleg maar gingen vooral in gesprek over de praktijk. Eerlijke verhalen werden gedeeld. Zo is het erg lastig om in gesprek te gaan met ouders die hier eigenlijk niet voor openstaan. Iemand vertelde over haar eigen buren. Tips werden uitgewisseld. Je kunt pas iets doen aan kindermishandeling en huiselijk geweld als je het ziet. Ook is het belangrijk dat er sleutelfiguren binnen de organisatie zijn die weten welke stappen te volgen. Met filmpjes, quizvragen, stellingen en open dialoog wordt een taboe onderwerp openhartig besproken en voorzie ik dat met elkaar een stukje meer veiligheid achter de voordeur bereikt is. Trots op de collega’s die zo passievol over hun werk spreken en anderen inspireren.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant